Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

2 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 582/2002 z dnia 2002-11-27

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2002 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2002.

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 237.146 zł
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 167.332 zł, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 332 zł
   • rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna - 332 zł
   • dział 710 - Działalność usługowa - 15.000 zł
   • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 15.000 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - 149.000 zł
   • rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 40.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 109.000 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 3.000 zł
   • rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3.000 zł
  2. z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 69.814 zł z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 12.864 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 12.864 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 532 zł
   • rozdział 85395 Pozostała działalność - 532 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 56.418 zł
   • rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 55.000 zł
   • rozdział 85495 Pozostała działalność - 1.418 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 237.146 zł
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 167.332 zł, z tego:
   • dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 332 zł
   • rozdział 01021 - Inspekcja Weterynaryjna - 332zł
   • dział 710 - Działalność usługowa - 15.000 zł
   • rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 15 .000 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - 149.000 zł
   • rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 40.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 109.000 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 3.000 zł
   • rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 3.000 zł
  2. z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 69.814 zł z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 12.864 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 12.864 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 532 zł
   • rozdział 85395 Pozostała działalność - 532 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 56.418 zł
   • rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 55.000 zł
   • rozdział 85495 Pozostała działalność - 1.418 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

 • nr 402/2002 z dnia 31 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, wynikających ze statutu Związku Celowego Powiatów, tj.: na zaopatrzenie w ortofotomapy, budowę baz numerycznych ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie dokumentacji wstępnej związanej z uruchomieniem systemu informatycznego do prowadzenia katastru nieruchomości w województwie zachodniopomorskim,

 • nr 405/2002 z dnia 31 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 211- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie niszczonego wyposażenia w jednostkach straży pożarnej województwa zachodniopomorskiego, które uczestniczyły w akcjach ratowniczych zawiązanych z usuwaniem skutków dużych opadów deszczu,

 • nr 407/2002 z 31 października 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

 • Nr 412/2002 z 6 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań W odpowiedzi własnych powiatu o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (liczba postępowań - 6),

 • Nr 414/2002 z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Policji w Gryfinie,

 • Nr 418/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe § 213 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 13.914 zł z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 11.964 zł,
  • dział 853 - Opieka społeczna - 532 zł,
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.418 zł
  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

 • nr 434/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadani zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 129.000 zł, z tego w:
  • rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 40.000 zł,
  • rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 89.000 zł,
  z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa.

 • nr 436/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa dotacje celowe w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01021 - Inspekcja weterynaryjna, § 211 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 332 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-10-18 12:42:47
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-18 12:42:47

Strona odwiedzona 767 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.