Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 114/2003 z dnia 2003-11-05

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr III/20/2002 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 - Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 12.600 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 4.600 zł
    • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4.600 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 8.000 zł
    • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 8.000 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę -113.893 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 4.600 zł
    • rozdział 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4.600 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 8.000 zł
    • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 8.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 98.933 zł
    • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 3.610 zł
    • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 27.663 zł
    • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 58.635 zł
    • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 9.025 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 2.360 zł
    • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 2.360 zł

 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę -101.293 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 98.933 zł
    • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 27.663 zł
    • rozdział 80123 - Licea profilowane - 51.415 zł
    • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 19.855 zł
   • dział 853 - Opieka społeczna - 2.360 zł
    • rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 2.360 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
  Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się, zgodnie z:
 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 365/2003 z dnia 29 września 2003r., które zwiększa Powiatowi dotację celową w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 2. Porozumieniem Nr 3/P/2003 w sprawie realizacji programu pn. "Projekt działań wspomagających poprawę dostępności i efektywności oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi", który jest dofinansowany ze środków Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie to wykonuje Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie a zaklasyfikowane jest w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, §2120 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 8.000 zł;
 3. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przyznanie nagród Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla osób uzyskujących szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej na ogólną kwotę 19.855 zł;
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o przeniesienie wydatków między rozdziałami (27.663 zł),
 5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o przesunięcie środków między rozdziałami, z wynagrodzeń osobowych na paragraf inwestycyjny z przeznaczeniem na zakup procesora do komputera, który jest niezbędny do pracy (2.360 zł),
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o przesunięcie środków między rozdziałami (51.415 zł).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-11-27 10:01:15
data ostatniej aktualizacji: 2003-11-27 10:01:15

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.