Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 169/2004 z dnia 2004-03-17

w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2004 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz.1568), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz.U. Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz.1957 , z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865), Uchwały Nr XIII/145/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. , Uchwały Nr XIII/137/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1

Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), na realizację zadania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie pn: "Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do przyswajania i poszerzania wiedzy ekologicznej".

§2

Ustala się zasady, terminy i sposób realizacji zadania określonego w § 1:

 1. W ramach zadania zrealizowane zostaną wydatki wyszczególnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięć kwot odrębnie w zakresie wydatków bieżących i w zakresie wydatków inwestycyjnych, pod warunkiem realizacji wszystkich wyszczególnionych rodzajów wydatków oraz nie przekroczenia kwoty całkowitej. Niedopuszczalne są przesunięcia planowanych kwot w zestawieniu rzeczowo-finansowym pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania następuje po uprzednim zwiększeniu planu finansowego i otrzymaniu informacji stosownie do art.126 ust.2 p.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.).
 4. Uruchomienie środków pieniężnych na realizację zadania może następować jednorazowo lub w transzach, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem zapisów zawartych w §2 p.3.
 5. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w §2 p.3, a zakończenie upływa z dniem 31.10.2004 r.
 6. Termin całkowitego rozliczenia zadania: 15.11.2004 r.
 7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie faktur, rachunków lub innych dokumentów, zobowiązania wynikające z
 8. Naruszenie postanowień określonych w §2 p.2 i p.7 może stanowić podstawę do zmniejszenia planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie oraz powodować zwrot środków pieniężnych wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek budżetu powiatu, w terminie 14 dni od zatwierdzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego zdania.
§3

Zobowiązuje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z zestawieniem rzeczowym i terminami ustalonymi w §2.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 3. Po zakończeniu realizacji zadania, przedłożenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie całkowitego rozliczenia zadania; rozliczenie to zawierać musi:
  • specyfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Jednostki,
  • przedstawienie uzyskania efektu ekologicznego,
 4. Rozliczenie sporządza się na druku, załączonym do niniejszej uchwały.
 5. Do rozliczenia należy załączyć komplet dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania: rachunki, faktury, uwierzytelnione kserokopie umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, dokumenty potwierdzające realizację zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, itp.
 6. Trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w następujący sposób:"Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§4

Efekt ekologiczny: Skuteczne przyswajanie i poszerzanie wiedzy ekologicznej oraz wzrost zainteresowania uczniów problemami z zakresu ekologii, przy zachowaniu odpowiedniej jakości warunków nauczania i warunków bezpieczeństwa.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-04-02 10:49:17
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-02 10:49:17

Strona odwiedzona 966 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.