Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

65 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 282/2004 z dnia 2004-06-11

w sprawie realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz.1568), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz.U. Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz.1957 , z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz. 177), Uchwały Nr XIII/145/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. , Uchwały Nr XIII/137/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w wysokości do 725.000 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy ), na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej pn. "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych"
 2. Zakres rzeczowy obejmuje realizację następujących zadań:
  1. budowa kanalizacji deszczowej - droga powiatowa nr 1362Z Wełtyń -Gajki, przejście przez Bartkowo,
  2. budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1481Z na terenie miasta Gryfino - ul. Mieszka I,
  3. budowa kanalizacji deszczowej - ulica powiatowa nr 1442Z na terenie miasta Chojna - ul. Jodłowa,
 3. Realizacja zadań przebiegać będzie w 2004 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej Uchwały.
 4. Realizację zadań prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z siedzibą w miejscowości Banie.
§ 2

Ustala się zasady i sposób realizacji zadań określonych w § 1:

 1. Rachunki i faktury będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, 74-110 Banie ul. Baniewicka 2.
 2. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie uwierzytelnionych kserokopii: rachunków i faktur zatwierdzonych do wypłaty przez osoby uprawnione oraz protokółów odbioru.
 3. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie zaakceptowanych dokumentów wyszczególnionych w § 2 p. 2), w terminie 7 dni od dnia ich wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego.
 4. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, nr rachunku: PKO BP S.A. O/Gryfino 59102048120000060200345199.
 5. W przypadku niezatwierdzenia faktur, rachunków lub innych dokumentów, z powodu ich wad, błędów itp., zobowiązania wynikające z takich dokumentów ponosi Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 6. Zakupione aktywa rzeczowe będą podlegały ewidencji inwentarzowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie.
§ 3

Zobowiązuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie do:

 1. Realizacji zadań zgodnie z harmonogramem.
 2. Wyboru bezpośrednich wykonawców zadania lub dostawców usług i towarów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Po zakończeniu realizacji zadania, przedłożenia do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie całkowitego rozliczenia zadania, które zawierać musi:
  • specyfikację wszystkich poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania oraz oświadczenie o ich zgodności z dokumentami źródłowymi, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony Jednostki,
  • przedstawienie uzyskania efektu ekologicznego,
 4. Rozliczenie sporządza się według wzoru, na druku załączonym do niniejszej uchwały.
 5. Do rozliczenia należy załączyć komplet dokumentów dotyczących zrealizowanego zadania tj. uwierzytelnione kserokopie: umów, dowodów przyjęcia na stan inwentarzowy, dokumentów potwierdzających realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, itp.
 6. Trwałego oznakowania urządzeń lub sprzętu zakupionego ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w następujący sposób:"Zakupiono ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie".
§ 4

W wyniku realizacji zadania zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne:
"Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych do parametrów obowiązujących w aktualnych przepisach oraz odprowadzanie do odbiorników - ścieków odpowiednio oczyszczonych".

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 14:14:42
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 14:14:42

Strona odwiedzona 856 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.