Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 329/2004 z dnia 2004-07-12

w sprawie zaopiniowania projektów opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Gryfino"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 102, poz.1055) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz. 627 oraz Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Dz. U. Nr 46, poz. 392, Dz. U. Nr 80, poz. 721, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 175, poz. 1693, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 190, poz. 1865; z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 190, poz. 1865, Dz. U. Nr 217, poz. 2124, Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 49, poz. 464, Dz. U. Nr 70, poz. 631, Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 96, poz. 959) oraz art. 14 ust. 7 pkt. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Dz. U. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959) oraz na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002 r. (dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 4, poz. 79), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2004 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekty opracowań: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino" oraz "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Gryfino"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zasady i tryb opiniowania przez Zarząd Powiatu projektów opracowań: Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami określają przepisy wymienione na wstępie projektu niniejszej Uchwały Zarządu Powiatu:

  • art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
    "Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa".
  • art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
    "Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska uwzględniając wymagania, których mowa w art. 14.

Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:

  • organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska"
  • art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
    "Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

  • projekt planu gminnego - przez zarząd województwa i zarząd powiatu".
  • § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/23/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2002 r.:
    "Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych".

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino pismem z dnia 28.04.2004 r. znak:
BMK-7610C/9/2004 wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie przez organ wykonawczy powiatu w/w opracowań. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po przeanalizowaniu materiałów wniosło uwagi i odesłało dokumentację do uzupełnienia pismem z dnia 31.05.204 r. znak: Oś-7620/1-1/2004.

W dniu 23.06.2004 r. pismem znak: BMK-7610C/17/2004 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino złożył do Starostwa poprawione i uzupełnione projekty opracowań, z ponowną prośbą o wydanie opinii przez Zarząd Powiatu.

Złożone dokumentacje zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, polityką ekologiczną państwa oraz planami wyższego szczebla (tj. wojewódzkiego i powiatowego).

Opisane w opracowaniach zagadnienia obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego, zasobów przyrodniczych oraz problematykę gospodarki odpadami, obejmującą wytwarzanie, selektywne gromadzenie, odzysk i unieszkodliwianie powstających odpadów. Ponadto w opracowaniach określono harmonogram realizacji przedsięwzięć, ze wskazaniem kierunków i hierarchii działań w zakresie rozwoju społeczno - ekonomicznego i ochrony środowiska na terenie miasta i gminy Gryfino.

data opublikowania: 2004-08-02 13:45:31
data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 13:45:31

Strona odwiedzona 789 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.