Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/15/2006 z dnia 2006-12-20

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 zm: z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549) oraz § 3 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223, zm: z 2006 r. Nr 39, poz. 272) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych),
 • dodatek funkcyjny - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
 • dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 1.890 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych).
§ 2

Traci moc uchwała Nr 113/XI/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 04 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Dotychczasowe wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ustalone uchwałą Nr XI/112/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. wynosiło brutto 9.011,90 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3, Tabela Nr 1 do obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) wynagrodzenie zasadnicze starosty może wynosić maksymalnie 4.960 zł, dodatek funkcyjny 1.950 zł. Pozostałe składniki wynagrodzenia są pochodnymi stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia wysokość dodatku specjalnego przysługuje staroście w kwocie co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Proponowana wysokość dodatku specjalnego została utrzymana na tym samym poziomie w stosunku do wynagrodzenia dotychczasowego Starosty, w związku z szerokim zakresem zadań, stojących przed nowym Starostą Gryfińskim oraz pełnieniem dodatkowych funkcji. Ponadto wielkość powiatu, szeroki zakres realizowanych zadań oraz stopień ich złożoności winny znaleźć odzwierciedlenie w wysokości przyznanego przez Radę Powiatu dodatku specjalnego.

Proponowane wynagrodzenie dla Starosty Gryfińskiego Pana Wojciecha Konarskiego przedstawia się następująco w porównaniu z wynagrodzeniem dotychczasowego Starosty.

Wynagrodzenie brutto Starosty w II kadencjiWynagrodzenie brutto proponowane
zasadnicze4.530 zł4.800 zł
dodatek funkcyjny1.775 zł1.500 zł
dodatek za wysługę lat18% 815,40 zł20% 960 zł
dodatek specjalny w wysokości 30% naliczany od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego30% 1.891,40 zł30% 1.890 zł
Łącznie:9.011,90 zł9.150 zł

data opublikowania: 2007-01-04 11:09:59
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 11:09:59

Strona odwiedzona 945 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.