Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/30/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 176.879,00 zł
 2. z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 176.879,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 176.879,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 3. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 35.043,06 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.595,09 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.595,09 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.366,21 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3.366,21 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 28.081,76 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 28.081,76 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 301.997,02 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 750 - Administracja publiczna - 7.000,00 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 7.000,00 zł
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11.909,02 zł
   • rozdział 75495 - Pozostała działalność - 11.909,02 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 76.300,00 zł
   • rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 76.300,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień, z tego:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 206.788,00 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze -29.909 ,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 176.879,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 160.161,08 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.595,09 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.595,09 zł
  • dział 757 - Obsługa długu publicznego - 113.209,00 zł
   • rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 113.209,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.356,99 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3.366,21 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 28.081,76 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 11.909,02 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z zawarta umową nr ROPS/67/06 na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Gryfińskim, której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych polegających na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię terapeutyczno-rehabilitacyjną w budynku DPS Nowe Czarnowo. Kwota dofinansowania przez Marszałka Województwa stanowi 50% faktycznie poniesionych kosztów czyli kwotę 176.879 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie planu dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 176.879 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania.
 2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.595,09 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. "Docieplenie istniejącego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" finansowanego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Na realizację zadania wprowadzono do budżetu kwotę 200.000 zł, z czego z wydatkowano 196.404,91 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o niezrealizowaną kwotę przewidzianą na to zadanie tj. 3.595,09 zł
 3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.366,21 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dofinansowany ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Uchwałą XXXIX/522/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację powyższego zadania na kwotę 34.890 zł, z tego wydatkowano kwotę 31.523,79 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o nie wydatkowaną kwotę 3.366,21 zł.
 4. W związku z rozliczeniem i zakończeniem II edycji projektu "Stypendia EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim" zmniejsza się plan dochodów i wydatków o niewykorzystaną kwotę przeznaczona na stypendia oraz obsługę tych stypendiów w wysokości 28.081,76 zł (zgodnie z pismem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: MJG.0733-26/06).
 5. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" o kwotę 11.909,02 zł. Środki na ten cel zostają przesunięte z zadania w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostałą działalność dotyczącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z tym iż termin realizacji został przesunięty na rok 2007. ( zmiana w planie na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, rozpatrzony pozytywnie na Zarządzie Powiatu w dniu 14.12.2006 r.).
 6. Zmniejszenie planu wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 113.209 zł, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem wydatków w stosunku do planu ( korzystny kurs euro).
 7. Zwiększeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 750 rozdziale 75020 o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.
 8. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w kwocie 76.300 zł oraz na zwiększenie planu dotacji o kwotę 29.909 zł dla innych powiatów, w których umieszczone są dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzące z Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-01-04 09:05:52
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 09:05:52

Strona odwiedzona 948 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.