Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/32/2006 z dnia 2006-12-29

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. Nr 153, poz.1271;Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) ,art. 82 ust. 1, pkt. 2 , art. art.177 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Uchwały Nr 518/XXXIX/2006 z dnia 11 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji, zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na okres kredytowania do 25 lat w wysokości do 19.000.000 zł na sfinansowanie procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie w likwidacji w następujących ratach:

 • Rok 2007 - 3.000.000 zł
 • Rok 2008 - 10.000.000 zł
 • Rok 2009 - 6.000.000 zł
§ 2

Zaciągnięte zobowiązanie zabezpieczone może być między innymi:

 1. hipoteką na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,
 2. poręczeniem, gwarancją, cesją należności, poręczeniem wekslowym,
 3. zastawem lub przewłaszczeniem rzeczy ruchomych.
§ 3

Źródłem spłaty pożyczki, o których mowa w § 1 uchwały będą mogły być:

 • przypadające dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu,
 • opłaty uiszczane na rzecz budżetu Powiatu.
§ 4

Do podpisywania umowy pożyczki upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Podjęcie przez organ założycielski Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie uchwały Rady Powiatu nr 446/XXXV/2006 z dnia 2006-04-12 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, powoduje konieczność przyjęcia rozwiązań systemowych wskazujących możliwości sfinansowania procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie przez organ założycielski Powiat Gryfiński.

Ustalony przez Radę Powiatu termin zakończenia likwidacji na dzień 31 marca 2011 (5 lat) SP ZZOZ w Gryfinie, spowoduje określone skutki finansowe dla budżetu powiatu w latach 2007-2011.

Biorąc pod uwagę dotychczas już zaciągnięte kredyty i obligacje długoterminowe na restrukturyzację i spłatę zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie w zakresie terminów ich spłat, wysokości rocznych rat kredytów wraz z odsetkami obciążających budżet Powiatu Gryfińskiego oraz wysokość zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie na dzień rozpoczęcia likwidacji, należało podjąć działania reformujące finanse publiczne Powiatu Gryfińskiego, które umożliwią uniknięcie nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zaciąganie długookresowych kredytów komercyjnych na spłatę zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie w wysokości ok. 10 milionów złoty w banku wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne osłabi sytuację finansów publicznych powiatu.

Banki komercyjne bardzo niechętnie reagują na udzielanie kredytów, obligacji na cele związane ze spłatą zobowiązań służby zdrowia.

Trudności związane z emisją obligacji powiatowych w 2004 roku, gdzie większość banków komercyjnych nie wyraziła zainteresowania emisji obligacji na cele niezwiązane z inwestycjami komunalnymi daje podstawę do wyrażenia poglądu o trudnościach pozyskania środków na pokrycie zobowiązań SP ZZOZ w likwidacji zwłaszcza, że budżet powiatu już ponosi ciężary związane ze spłatą zobowiązań wygenerowanych przez publiczną służbę zdrowia.

Poniesienie przez powiat kosztów likwidacji SP ZZOZ w perspektywie kilkuletniej i spłata zaciągniętych zobowiązań w następnej perspektywie kilkunastoletniej, biorąc pod uwagę strukturę dochodów i wydatków powiatu oraz konieczność wygenerowania nadwyżki budżetowej którą należy przeznaczyć na spłatę rat kredytów, powoduje że począwszy od roku 2007 należy wdrożyć kilkuletni program postępowania naprawczego w zakresie finansów publicznych powiatu przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr 518/XXXIX/2006 z dnia 11 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji

Niezbędnym elementem realizacji reformy finansów publicznych jest wdrożenie od 2007r
ZAMIERZONYCH DZIAŁAŃ REFORMY FINANSÓW PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO zawartych w uchwale Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji, polegających na:

 • Ograniczeniu wydatków budżetowych poprzez zlecanie zadań w pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej
  1. Podjęcie działań zlecenia zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu organizacji pozarządowej dało oczekiwane rezultaty. DPS w Moryniu jako jeden z nielicznych w województwie zachodniopomorskim uzyskał certyfikację wojewody do dalszego funkcjonowania, spełniając wymagany prawem standard. Przeprowadzona likwidacja jednostki budżetowej, jaką był do 2006r. DPS w Moryniu i powierzenia zadania organizacji pozarządowej jest kierunkiem, który powinien być realizowany w odniesieniu do innych domów pomocy społecznej, które są dziś jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  2. Relokowanie Domu Dziecka w Binowie do Chojny do budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, jest koniecznym ze względu nie tylko na aspekt społeczny, ale przyczyni się do pełnego wykorzystania obiektów znajdujących się we władaniu SOSW w Chojnie, co ograniczy w perspektywie czasowej wydatki majątkowe,
  3. Zlecanie prowadzenia Domów Dziecka organizacjom pozarządowym, tworzenie niepublicznych domów dziecka oraz pozyskiwanie osób do tworzenia rodzin zastępczych w perspektywie czasowej spowoduje racjonalizację wydatków, której nie można osiągnąć przy funkcjonowaniu jednostek budżetowych. Pozytywnym przykładem jest niepubliczny dom dziecka prowadzony przez Państwa Drabików,
 • Ograniczeniu wydatków budżetowych poprzez racjonalizację w sieci szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym
  1. Połączenie organizacyjne poradni psychologiczno - pedagogicznych polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno- zarządzającego dla placówki, która istniałaby w dwóch miejscach w Gryfinie i Chojnie,
  2. Połączenie organizacyjne szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie polegające na utworzeniu jednego pionu organizacyjno- zarządzającego dla placówki,
  3. Utworzenie jednej placówki szkolnictwa specjalnego polegające na połączeniu szkoły w Gryfinie ze Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie i docelowe utworzenie jednej placówki oświatowej w Chojnie,
  4. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach mających na celu jej racjonalizację działania, poprzez docelowe połączenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,
  5. Utworzenie zakładu obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek oświatowych i wychowawczych,
  6. Utworzenia 2 oddziałów gimnazjum w ZSP Nr 1 w Gryfinie.
 • Ograniczeniu wydatków budżetowych poprzez zlecanie zadań z zakresu utrzymania i zarządzania drogami publicznymi w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawę o drogach publicznych
  • Zlecanie wszystkich zadań powiatu z zakresu utrzymania dróg publicznych, w tym również w oparciu ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, może przynieść oczekiwane rezultaty w zakresie ograniczania wydatków budżetowych. Organy wykonawcze powiatu powinny być zaangażowane w pozyskiwanie środków strukturalnych na modernizację i budowę nowej infrastruktury drogowej, natomiast zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych powinny być realizowane w pewnym zakresie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie partner prywatny czerpałby pożytki z zajęcia pasa drogowego. Obecnie ok. 50% budżetu jednostki organizacyjnej powiatu - Powiatowego Zarządu Dróg jest realizowane w drodze zamówienia publicznego przez podmioty prywatne.
 • Ograniczeniu wydatków budżetowych w zakresie administracji publicznej poprzez:
  1. zmniejszenie liczby członków Zarządu Powiatu,
  2. wdrożenie procedury ISO oraz uzyskanie i utrzymanie certyfikatu jakości,
  3. wykorzystywanie na potrzeby Powiatu środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4. rozbudowanie projektu e-urząd,
  5. wprowadzenie podpisu elektroniczny jako nowego narzędzia pracy,
  6. poszukiwanie pracowników w ramach międzynarodowego wolontariatu urzędniczego, które jest finansowane przez Unię Europejską,
  7. pozyskiwanie środków zewnętrznych na szkolenia pracowników w ramach wieloletnich programów,
  8. pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne powiatu,
  9. obniżenie diet radnych powiatu,
  10. przeniesienie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa , PCPR, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz koordynatora ds. służby zdrowia do budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 • Prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat jest organem założycielskim poprzez:
  1. dokończenie, zgodnie z podjętymi uchwałami organu stanowiącego, procesu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie,
  2. zakończenie, zgodnie z programem restrukturyzacyjnym, włączenia majątkowego i organizacyjnego SPZOZ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Pielęgnacyjno - Opiekuńczy do struktur SPZOZ Szpital Powiatowy (jako wyodrębnionych zakładów), a następnie przeprowadzenie w sposób ewolucyjny ich prywatyzacji,
  3. doprowadzenie do wyjaśnienia kwestii prawnych lokalizacji SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie ( który obecnie znajduje się w rejonie strefy ochronnej przed hałasem dla ZE "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie),
 • Realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego z wykorzystaniem środków pochodzących z unii europejskiej
  • Uchwalony przez Radę Powiatu Wieloletni Program Inwestycyjny przewiduje zadania z zakresu termomodernizacji obiektów jednostek organizacyjnych powiatu, zadania modernizacji i budowy dróg powiatowych, rozbudowy i modernizacji obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w tym na potrzeby relokacji Domu Dziecka w Binowie.
   Wartość nakładów na Wieloletni Program Inwestycyjny przekracza możliwości sfinansowania tych zadań z budżetu powiatu. Niezbędnym jest, aby pozyskać na ten cel środki z funduszy strukturalnych unii europejskiej takich jak ZPORR, czy inicjatyw wspólnotowych jak EQUAL, INTERREG III oraz funduszy poza unijnych, do których należy komponent norweski.
   Opracowany do absorpcji środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla potrzeb powiatu gryfińskiego Program Rozwoju Lokalnego- PRL jest dokumentem na podstawie, którego już zrealizowano projekty w ochronie zdrowia i dróg powiatowych.
   Wkładem własnym do projektów są i mogą być środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie termomodernizacji obiektów czy modernizacji i budowy dróg powiatowych.

Przystąpienie do realizacji programu naprawczego w perspektywie kilkuletniej, którego celem jest zachowanie ostrych reżimów w zakresie wydatków budżetowych, pozwala na zastosowanie przepisów art. 177 ustawy o finansach publicznych.

Obowiązująca od 1 stycznia 2006 ustawa o finansach publicznych wprowadziła w art.177 możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa jednostce samorządu terytorialnego.

Udzielenie pożyczki z budżetu państwa jednostce samorządu terytorialnego może być udzielone, jeżeli:

 • jednostka samorządu terytorialnego realizuje lub przystępuje do realizacji postępowania naprawczego,
 • z analizy programu postępowania naprawczego wynika, iż w stopniu wysoce prawdopodobnym:
  1. nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki oraz skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań,
  2. zachowane zostaną limity określone w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki,
  3. zapewniona zostanie spłata pożyczki wraz z odsetkami,

Wniosek o udzielenie pożyczki złożony zostanie do Ministra Finansów.

Bankiem wskazanym w ustawie o finansach publicznych do udzielenia na preferencyjnych warunkach pożyczki jest Bank Gospodarstwa Krajowego lecz sama pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu.

Argumentem przemawiającym za wystąpieniem o ubieganie się o pożyczkę od skarbu państwa jest fakt, iż ustawa z dnia 13.10.1998r. wprowadzająca ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) ustanowiła przejęcia uprawnień organu tworzącego (Powiat Gryfiński) dla SPZZOZ w Gryfinie ( art. 47, ust. 1). Zadłużenie SP ZZOZ w chwili przejęcia uprawnień organu tworzącego przez Powiat Gryfiński wynosiło - 5.451.228 zł ( bez ustawowych odsetek).

Wieloletni proces sądowy z powództwa SP ZZOZ w Gryfinie z udziałem interwenienta ubocznego - Powiatu Gryfińskiego przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o zapłatę 12.121.470,29 zł zakończył się wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w styczniu 2004 zasądzeniem na rzecz SP ZZOZ tylko odsetek ustawowych w wysokości 1 mln zł.

Podjęte działania w II - drugiej kadencji samorządu powiatowego, pozwoliły na redukcję zadłużenia SP ZZOZ w Gryfinie który posiadał ok.23.000.000 zł (kwota z odsetkami) zadłużenia na początku 2003 roku poprzez:

 • zaciągnięcie kredytu na restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych w wysokości 3.500.000 zł,
 • w wyniku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego umorzeniu uległy zobowiązania publiczno-prawne na kwotę 4.709.413,33 zł,
 • wyemitowanie obligacji przez powiat w wysokości 6.000.000 zł na realizację porozumień z wierzycielami SP ZZOZ,

Podjęte działania przez organy powiatu w latach 2003-2006 przyczyniły się do zmniejszenia zadłużenia SP ZZOZ w Gryfinie o połowę, co biorąc pod uwagę wysokość budżetu powiatu i jego strukturę jest znaczącym wysiłkiem finansowym.

Należy podkreślić, że przekazanie nieodpłatne majątku SP ZZOZ w Gryfinie samorządom terytorialnym na terenie powiatu gryfińskiego oraz nowym SP ZOZ, dla których powiat jest organem założycielskim bez przeniesienia na nie zobowiązań, powoduje, że cały ciężar spłaty długów powstałych przede wszystkim w okresie poprzedzającym powołanie powiatu spoczął na organie założycielskim SP ZZOZ co ma już bezpośredni wpływ na budżet powiatu w latach 2003-2011r. oraz w okresach następnych wynikających z harmonogramu spłat kredytów i wykupu obligacji.

Pozostałe zobowiązania do spłaty SP ZZOZ w okresie likwidacji w wysokości ok.9.000.000 zł (z odsetkami) które spoczywają na organie założycielskim i będą w kolejnych latach budżetowych obciążały budżet powiatu oraz spłata dotychczas zaciągniętych zobowiązań nie byłaby możliwa bez wdrożenia programu postępowania naprawczego w zakresie finansów publicznych powiatu.

Przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr 518/XXXIX/2006 z dnia 11 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji przewidywał sfinansowanie procesu likwidacji SP ZZOZ z pożyczki w wysokości 9.000.000 zł.

Przedkładany Radzie niniejszy projekt uchwały został rozszerzony przez Zarząd Powiatu III kadencji o zaciągnięcie pożyczki wyższej o 10.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/223/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie o łącznej wartości 6.000.000 zł lub innych kredytów zaciągniętych przez Radę Powiatu I i II kadencji.

Do uzasadnienia dołącza się prognozę długu publicznego.

data opublikowania: 2007-01-04 09:40:07
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 09:40:07

Strona odwiedzona 1031 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.