Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/49/2007 z dnia 2007-01-25

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 1 i 4, art.60 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692,z 1996r Nr.24,poz.110, z 1997r. Nr.104, poz.661,Nr. 121,poz.769, z 1998r. Nr 106, poz. 668,Nr.117,poz.756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151,poz.1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135,Nr.273, poz.2703, z 2005r. Nr 164,poz.1365,Nr.169,poz.1420, z 2006r. Nr 143, poz. 1032.Nr 191,poz. 1410), uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007r.oraz uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2006r w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007r. dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę 418 484,00 zł na prowadzenie bieżącej działalności w tym na spłatę zobowiązań w wysokości 215.000 zł.
§ 2
 1. Zobowiązuje się SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 30 kwietnia 2007 roku rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji w kwocie 215 000,00 zł oraz w terminie do 31 stycznia 2008 r. rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji w kwocie 203 484,00 zł.
 2. Rozliczenie dotacji należy dokonać według określonego wzoru będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Termin i sposób przekazania środków określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu, a SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 przyznano dotację podmiotową dla likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w kwocie 3.000.000 zł. ( Uchwała Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r.).

W celu sfinansowania procesu likwidacji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa ( Uchwała Nr III/32/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r.) Podjęto również uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie do prowadzenia negocjacji i zawierania porozumień z wierzycielami SPZZOZ-u ( Uchwała Nr III/34/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r.)

Kwotę określoną w § 1 uchwały przeznacza się na spłatę w I kwartale 2007 roku zobowiązań likwidowanego zakładu wynikających z:

 • Zawartej ugody pomiędzy Spółką "Projekty Kapitałowe" z siedzibą w Krakowie a Powiatem Gryfińskim
 • Zawartego porozumienia pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie.
 • Świadczenie usług medycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego, prace archiwizacyjne, obsługę techniczną i prawną, koszty usług pocztowych i bankowych, wynagrodzenie osób zatrudnionych przy likwidacji, zakup niezbędnych materiałów i pozostałych usług.

W związku z trwającym procesem likwidacyjnym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

data opublikowania: 2007-01-29 15:20:10
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 15:20:10

Strona odwiedzona 855 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.