Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/51/2007 z dnia 2007-01-25

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i Nr 170, poz.1218) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Starostwu Powiatowemu w Gryfinie w brzmieniu podanym poniżej:

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej Starostwem jest jednostką budżetową Powiatu, przy pomocy której Starosta i Zarząd wykonują zadania Powiatu.

§ 2. Siedzibą Starostwa jest miasto Gryfino.

§ 3. Starostwo realizuje zadania własne Powiatu określone ustawami, statutem Powiatu, uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane Staroście z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, jak również w drodze porozumień zawartych z właściwymi organami.

§ 4.1. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
3. Udostępnianie informacji publicznych określają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 5.1. Starosta jest pracodawcą dla pracowników Starostwa w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Prawa i obowiązki Starosty jako kierownika zakładu pracy oraz prawa i obowiązki pracowników Starostwa określa Regulamin Pracy.
4. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Rozdział 2
Zakres działania

§ 6.1. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
2. Strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych określają regulaminy wewnętrzne tych komórek zatwierdzone przez Starostę.

Rozdział 3
Mienie i finanse

§ 7.1. Starostwo jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan finansowy dochodów i wydatków zgodny z układem wykonawczym budżetu Powiatu.
3. Starostwo prowadzi rachunkowość jednostki budżetowej oraz sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8. Majątek Starostwa jest własnością Powiatu Gryfińskiego i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 9. Starostwo gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią Powiatu Gryfińskiego.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie jego ustalenia.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej. Niniejszy statut wprowadza się z uwagi na zmianę Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2007-01-30 08:15:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-30 08:15:25

Strona odwiedzona 892 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.