Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/65/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, "Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok 2007" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/405/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała jest wykonaniem przepisów art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), który nakłada na organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, obowiązek określania corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4 tej ustawy:

Rok 2007Kwota bazowa [progno- zowana]
Stażysta 82% kwoty bazowejKontraktowy 125% wynagrodzenia stażystyMianowany 175% wynagrodzenia stażystyDyplomowany 225% wynagrodzenia stażysty
Prognozowane średnie wynagrodzenie ustawowe1835,311505,001881,002634,003386,00
Prognozowane średnie wynagrodzenie w powiecie 1511,002151,002756,003747,00

Niniejszy Regulamin wynagradzania przewiduje następujące zmiany:

 1. 1) w rozdziale V-Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w §7 ust.3 rozwinięto i uszczegółowiono przypadki w których nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w przypadku, gdy pracodawca nie może przeprowadzić zajęć lekcyjnych.
 2. 2) zwiększono kwoty innych dodatków funkcyjnych:
  1. a) dla wychowawcy klasy z 60 zł na 80 zł

Pozostałe składniki wynagrodzenia oraz sposób ich obliczania i wypłacania, nie ulegają zmianom.

Dodatki do wynagrodzenia określone regulaminem obowiązującym w roku 2006 gwarantowały co najmniej średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

Wzrost kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, która będzie ustalona ustawą budżetową na rok 2007 spowoduje wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dodatki do wynagrodzenia określone niniejszym regulaminem w ujęciu procentowym w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego i średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, również w 2007 r. zagwarantują średnie wynagrodzenie nauczycieli, o którym mowa w ust.3 i 4 Karty Nauczyciela (tabela powyżej - prognozowane wynagrodzenie).

Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 8 Karty Nauczyciela zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w dniu 25 stycznia 2007 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-03-06 11:12:17
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:12:17

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.