Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/66/2007 z dnia 2007-03-01

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Gryfiński dotacji niepublicznym szkołom.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz.1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Z budżetu Powiatu Gryfińskiego dotację otrzymują niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.
 2. Z budżetu Powiatu Gryfińskiego dotację mogą otrzymać niepubliczne szkoły nieposiadające uprawnień szkoły publicznej.
§ 2
 1. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą szkoły.
 2. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej.
 3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionych w ust. 2 przysługują na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Gryfińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju.
 4. Szkoły wymienione w § 1 ust. 2 mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% wydatków ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 5. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
§ 3
 1. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wniosek powinien być sporządzony odrębnie dla każdej szkoły - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Dotację przyznaje, cofa oraz wstrzymuje Zarząd Powiatu Gryfińskiego.
 4. Przyznaną dotację cofa się w przypadku:
  1. zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę,
  2. wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w § 2 ust. 1,
  3. cofnięcia uprawnień szkoły publicznej.
§ 4
 1. Przekazanie dotacji za dany miesiąc następuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca, pod warunkiem terminowego złożenia informacji o aktualnej liczbie uczniów w terminie do 20 dnia każdego miesiąca - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
 2. Nie złożenie informacji, o której mowa w ust. 1 powoduje wstrzymanie dotacji.
 3. Do czasu ustalenia wysokości kwoty dotacji na jednego ucznia, jej wysokość jest zaliczkowo utrzymywana na poziomie roku ubiegłego, a następnie skorygowana od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy.
§ 5

Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do:

 1. złożenia potwierdzonej kopii odpowiedniego sprawozdania statystycznego GUS, dotyczącego liczby uczniów z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
 2. rozliczenia przyznanej dotacji po zakończeniu roku budżetowego - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
§ 6
 1. Liczba uczniów, o której mowa w § 4 ust. 1 stanowi podstawę obliczenia kwoty dotacji należnej szkole na dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dotacja na dany miesiąc nie może być udzielona na liczbę większą od liczby uczniów zgłoszonych przez szkołę w odpowiednim sprawozdaniu statystycznym GUS w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Dotacja na uczniów, których liczba przekracza zgłoszoną w odpowiednim sprawozdaniu statystycznym GUS może zostać zwiększona po uzyskaniu przez Powiat Gryfiński środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej związanych ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat.
§ 7

Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w niepublicznych szkołach:

 1. Za "datę początkową" uczęszczania ucznia do szkoły uznaje się:
  1. dzień 1 września, gdy uczeń podejmuje naukę z początkiem roku szkolnego,
  2. pierwszy dzień danego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę w trakcie roku szkolnego.
 2. Za "datę końcową" uczęszczania ucznia do szkoły uznaje się:
  1. dzień 31 sierpnia (łącznie z miesiącami wakacyjnymi), gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy,
  2. ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów.
 3. W przypadku, w którym "data początkowa" lub "data końcowa" przypada w sobotę lub w dzień świąteczny, w którym nie odbywają się planowane zajęcia lekcyjne, za "datę końcową" lub "datę początkową" uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po sobocie lub dniu świątecznym.
 4. "Data początkowa" i "data końcowa" winna być taka sama w dzienniku lekcyjnym jak i w księdze uczniów.
 5. Ucznia urlopowanego nie wlicza się do aktualnej liczby uczniów.
§ 8
 1. Powiat Gryfiński zastrzega sobie prawo kontroli wysokości dotacji.
 2. W przypadku stwierdzenia naliczenia dotacji w nadmiernej wysokości lub pobranej nienależnie, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
§ 9

Traci moc uchwała Nr XXXI/396/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała ma na celu doprecyzowanie zasad udzielania przez Powiat Gryfiński dotacji szkołom niepublicznym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Zmiana i uściślenie zapisów niniejszej uchwały jest wynikiem:

 1. Zaleceń do realizacji po przeprowadzeniu zadania audytowego dot. procedury udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 2. Wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne, w świetle którego zawierane dotychczas umowy o dotację, będące umowami cywilnoprawnymi, nie znajdują umocowania prawnego. Dotowanie szkół niepublicznych odbywa się na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, a dotacje służą dofinansowaniu kosztów działalności bieżącej i są elementami prawa administracyjnego. Stosunek między organem dotującym a dotowaną szkołą jest stosunkiem administracyjno-prawnym, a zajmowana przez organ pozycja podmiotu działającego z mocy władzy zwierzchniej w stosunku do podmiotu uprawnionego do dotacji, wyklucza istnienie między stronami stosunku cywilnoprawnego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-03-06 11:12:17
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:12:17

Strona odwiedzona 1244 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.