Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/75/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm., Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 ze zm., Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie prawa własności nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w:
  1. obrębie ewidencyjnym Gryfino 3, przy ulicy Niepodległości 39, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 275 o powierzchni 0,0594ha,
  2. obrębie ewidencyjnym Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/11 o powierzchni 0,6023ha.
 2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zostaną przeznaczone na cel publiczny - utrzymanie publicznych obiektów ochrony zdrowia.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.

W odniesieniu zatem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie, nieruchomość może zostać darowana wyłącznie na cel publiczny. Celem tym jest określone w art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa i utrzymanie publicznych obiektów ochrony zdrowia.

Przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Szpitala Powiatowego jest związane z prowadzoną restrukturyzacją tego Zakładu. Ma ono na celu doposażenie Szpitala Powiatowego w majątek, tym bardziej, że część pomieszczeń znajdujących się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 39 (pomieszczenia byłego OIOMu), pozostaje we władaniu Szpitala na podstawie umowy użyczenia. Zatem Szpital, poprzez pozyskanie nieruchomości będzie mógł ewentualnie rozszerzyć prowadzoną działalność w zakresie świadczenia usług medycznych.

Dodatkowo pozwoli to na zwiększenie możliwości zaspokajania przez Zakład jego wierzycieli. Mianowicie Zakład będzie mógł czerpać pożytki z nieruchomości z tytułu udostępniania ich innym podmiotom. Zwiększenie majątku nieruchomego Zakładu będzie się także mogło przyczynić do zwiększenia jego zdolności kredytowej, a mianowicie nowo pozyskane nieruchomości będą mogły stanowić zabezpieczenie ewentualnie zaciąganych pożyczek czy kredytów.

Przedmiotowe nieruchomości zostały wycenione w sposób następujący:

 • nieruchomość położona w Gryfinie, przy ulicy Niepodległości 39: na kwotę 692 081 zł (wycena z roku 2003),
 • nieruchomość położona w Pniewie: 282 900 zł (wycena z maja 2006r.).

Dodatkowo wskazać należy, że mimo znajdowania się w nieruchomości położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 39 lokali mieszkalnych, zajmowanych obecnie przez najemców, posiadających umowy zawarte na czas nieoznaczony, nie ma przeszkód formalnych w rozporządzaniu nieruchomościami, a w szczególności możliwe jest ich zbycie w drodze darowizny.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Rafał Wołosiak

data opublikowania: 2007-04-11 08:56:42
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 08:56:42

Strona odwiedzona 1451 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.