Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/76/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz na podstawie art. 36, art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 3, ust. 4b ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; Dz.U. z 1994 r.: Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1997 r.: Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796; z 1998 r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115; Dz.U. z 1999 r.: Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; Dz.U. z 2002 r.: Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r.: Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; Dz.U. z 2004 r.: Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005 r.: Nr 164, poz. 1365, Nr 168, poz. 1420, Nr 239, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032), Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego oraz właściwych organów gmin, których ludności SPZOZ Szpital Powiatu w Gryfinie udziela świadczeń zdrowotnych, uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1
 1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, zwany dalej Zakładem.
 2. Procedura likwidacyjna Zakładu rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 2
 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu, zostaną zapewnione świadczenia w dotychczasowym zakresie, nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez:
  1. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - wyłoniony w drodze przetargu - który rozpocznie działalność na bazie obiektu likwidowanego Zakładu, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze odpowiednie umowy (na podstawie cesji) - w rodzaju leczenie szpitalne wraz z pozostałą działalnością;
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 26A, który prowadzi swoją działalność medyczną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28 - w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 2. Do czasu przejęcia zadań Zakładu przez podmiot wskazany w §2.1.1 i zarejestrowania ww. podmiotu w prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, zapewnia się nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w dotychczasowy sposób i w niezmienionej formie bez ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Likwidacji w Gryfinie.
§ 3

Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Gryfińskiego.

§ 4
 1. Zagospodarowanie mienia likwidowanego Zakładu polegać będzie na:
  1. oddaniu w dzierżawę majątku ruchomego,
  2. oddaniu niezbędnych do prowadzenia działalności obiektów/lokali na podstawie umowy dzierżawy.
 2. Dzierżawa dokonywana będzie w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcję organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym) w pierwszej kolejności na rzecz zakładów opieki zdrowotnej lub innych, podmiotów udzielających bezpłatnych świadczeń medycznych dla ogółu ludności.
§ 5
 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie powoła likwidatora Zakładu.
 2. Do zadań likwidatora należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
  2. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,
  3. uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zakładu,
  4. zawieranie i rozwiązywanie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
  5. zakończenie prowadzenia działalności medycznej,
  6. podejmowanie działań związanych z zaspokojeniem wierzycieli Zakładu,
  7. spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów.
§ 6
 1. Termin zakończenia działalności medycznej Zakładu w rodzaju leczenie szpitalne wraz z pozostałą działalnością ustala się na dzień przekazania umową cesji kontraktu na świadczenie usług medycznych zawartego przez Zakład na 2007 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia i za jego zgodą, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 2. Termin zakończenia działalności medycznej Zakładu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 3. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 36, art. 43 i art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, póz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie jest właściwa do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Gryfiński.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, jak wynika z przeprowadzonej szczegółowej analizy działalności, utracił płynność finansową. Zobowiązania ogólne Szpitala za okres do 31 grudnia 2006 r. wynoszą 3.268.405 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.133.706 zł.

Znaczny wpływ na zadłużenie placówki miał brak refundacji usług medycznych wykonanych ponad limity, a także ciągłe obniżanie kontraktu.

Od założenia Zakładu przeprowadzono próby restrukturyzacji kierując się zaleceniami Programu Restrukturyzacji w Służbie Zdrowia oraz własnymi programami naprawczymi i restrukturyzacyjnymi (m.in. na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Wprowadzone działania naprawcze choć dały wymierne efekty finansowe jednak nie wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji ekonomicznej jednostki.

Trudna sytuacja finansowa Szpitala wynika przede wszystkim z jego niedofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Sposób kontraktowania świadczeń medycznych, stale zmniejszana wartości kontraktu, ścisłe limity zakontraktowanych usług medycznych oraz brak możliwości rozszerzenia zakresu świadczonych usług spowodowały lawinowo narastające zadłużenie, niewykorzystanie posiadanego potencjału oraz brak środków inwestycyjnych. Zarząd Powiatu oraz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wielokrotnie podejmowały próby rozmów i negocjacji z dyrekcją ZRKCh a obecnie NFZ, jednak bez znaczących efektów. Za IV kwartał 2004 r. NFZ zmniejszył kontrakt o 25%. Kontrakt na rok 2006 zwiększył jeszcze bardziej niedofinansowanie, ponieważ był niższy od kontraktu z roku poprzedniego, na dotychczas kontraktowanych oddziałach szpitalnych (np. neonatologia - minus 57%, chirurgia - minus 32%). Kontrakt a na rok 2007 jest na takim samym poziomie jak w roku 2006.

Powiat Gryfiński wyposażał powołany przez siebie szpital w sprzęt i pierwsze artykuły medyczne a także przez cały czas udzielał Zakładowi pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji. Powiat ze względu na brak środków finansowych nie może nadal udzielać placówce dalszego wsparcia finansowego.

Należy jednocześnie stwierdzić, że brak jakichkolwiek efektów finansowych działalności Szpitala nie wynika z jego złej kondycji w zakresie personelu szpitalnego (wysokie kwalifikacje i dobra praca lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników) ani wyposażenia, a jedynie z systemu finansowania usług medycznych - określonej polityki względem tej jednostki prowadzonej przez Kasę Chorych, a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu gryfińskiego, Zarząd Powiatu rozważa możliwość udostępnienia do dalszego prowadzenia działalności medycznej, sprzętu dotychczasowego Szpitala i niezbędnych pomieszczeń stanowiących własność Szpitala, innym osobom lub zakładom opieki zdrowotnej, które w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości przejmą zadanie świadczenia usług medycznych. Do pracowników likwidowanego Zakładu będą miały zastosowanie przepisy art. 23? Kodeksu Pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, a w szczególności fakt, że dotychczasowy podmiot nie jest w stanie nadal prowadzić działalność, podjęcie powyższej uchwały wydaje się być uzasadnione.

data opublikowania: 2007-04-11 09:08:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 09:08:54

Strona odwiedzona 1598 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.