Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/79/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Wieloletni program współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", który jako załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Program określa cele, formy, podmioty oraz zasady współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2007 - 2010.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Władze Powiatu Gryfińskiego, kierując się w swych działaniach zasadą pomocniczości, inicjują i wspierają przedsięwzięcia zwiększające udział mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Dlatego też, prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest jednym z istotnych elementów efektywnego kierowania Powiatem Gryfińskim. Toteż wychodząc naprzeciw planowanych przez rząd zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie uchwalania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie niniejszego programu pozwoli na wydłużenie horyzontu planowania współpracy poza rok budżetowy, co w efekcie przyczyni się do lepszego diagnozowania obszarów współpracy w dłuższej perspektywie czasu, jak również sprawdzaniu, czy efekty realizowanej współpracy odpowiadają zamierzeniom stron. Ponadto rozwiązanie takie wpłynie korzystnie na rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem administracji publicznej i sektorem pozarządowym oraz umocnieniu pozycji organizacji pozarządowych wobec administracji publicznej.

Program ten stanowi przykład rzetelnego i systemowego współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Powiat Gryfiński przewiduje wspieranie finansowe i pozafinansowe działalności organizacji pozarządowych, jak również pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych poprzez realizację zasad partnerstwa formalnego i nieformalnego, co stanowi punkt wyjścia dla organizacji pozarządowych do ubiegania się o unijne środki finansowe. Ponadto rządowe plany wprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki do zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym realizowane w terminie nie przekraczającym 30 dni, na które wysokość przekazanych środków publicznych nie przekroczyłaby 10 000 zł dla poszczególnych podmiotów ani 10% wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, stanowi alternatywny - w stosunku do istniejącej procedury otwartego konkursu ofert - tryb przekazywania środków na realizację zadań publicznych, który w istotny sposób wpłynie na szybkość postępowania i pozwoliłby docenić nowatorskie, autorskie projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Niniejszy program jest fakultatywną formą współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi niosącą duże korzyści dla obydwu stron. Zakłada on wykorzystanie tkwiących w społeczności lokalnej sił społecznych, których wydobycie i wykorzystanie pozwoli sukcesywnie rozszerzać kierunki współpracy, co w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-11 09:25:38
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 09:25:38

Strona odwiedzona 7257 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.