Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/82/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055) i art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; Dz.U. z 1994 r.: Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1997 r.: Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796; z 1998 r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115; Dz.U. z 1999 r.: Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; Dz.U. z 2002 r.: Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r.: Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; Dz.U. z 2004 r.: Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2005 r.: Nr 164, poz. 1365, Nr 168, poz. 1420, Nr 239, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r.: Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "Termin zakończenia działalności komórek organizacyjnych Zespołu ustala się na dzień 30 czerwca 2007 r."
 2. § 6 otrzymuje brzmienie:
  "Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych Zespołu zapewnia się nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków i jakości, które świadczone będą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 26A, który prowadzi swoją działalność medyczną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CHROBRY" z siedzibą w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 52".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 12, pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) i po uzyskaniu opinii wojewody oraz gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji Gryfinie świadczy usługi medyczne dla mieszkańców powiatu z zakresu Poradni Zdrowia Psychicznego nie mając zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na te świadczenia. Środki finansowe na działalność poradni Zespół otrzymuje z budżetu powiatu w ramach dotacji celowej. Na lata 2007 - 2009 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zakontraktował usługi w zakresie poradni zdrowia psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 26A, który prowadzi swoją działalność medyczną w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28 oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "CHROBRY" z siedzibą w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 52. W latach 2004 -2006 Zespół prowadził także działalność pozamedyczną. Poprzez Dział promocji zdrowia realizował "Program Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej". Środki finansowe na ten cel pochodziły z budżetu powiatu w ramach dotacji celowej.

Realizując proces naprawczy w ochronie zdrowia oraz możliwość zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu przez ww. podmioty, Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania poradni i przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na spłatę wierzycieli Zespołu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uzasadnione jest dokonanie zmiany w uchwale o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie poprzez zakończenie prowadzenia działalności Poradni Zdrowia Psychicznego i Działu promocji zdrowia.

data opublikowania: 2007-04-11 10:00:32
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 10:00:32

Strona odwiedzona 1324 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.