Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/84/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 275.575,68 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 266.059, 00 zł
   • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 266.059,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 6.998,68 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 6.823,86 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 174,82 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 18,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.500,00 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 2.500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 92.628,00zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 92.628,00 zł
   • rozdział 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 92.628,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 289.855,88 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 257.605,68 zł
   • rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 6.823,86 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 125.303,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 125.304,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 174,82 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 14.280,20 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 14.280,20 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18,00 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 18,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 17.952,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 15.452,00 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 2.500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 106.908,20 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 600 - Transport i łączność - 17.000,00 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 17.000,00 zł
  • dział 750 - Administracja publiczna - 75.628,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 75.628,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 14.280,20 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 14.280,20 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. znak: ST4-4820/105/2007/337 o ostatecznych kwotach rocznej kwoty subwencji ogólnej na rok 2007. W stosunku do wstępnych kwot zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji o kwotę 266.059 zł. Pozostałe części subwencji pozostają bez zmian. Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków jednostek oświatowych zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, znak: EK.ELB.3011-7/2007)
 2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. znak: ST4-4820/105/2007/337 o ostatecznych kwotach udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rok 2007 kwota ta uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej o 92.628 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92.628 zł.
 3. Zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia ostatecznych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ostateczna kwota uległa zwiększeniu w stosunku do wstępnej o kwotę 18 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 6.823,86 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU SA za szkody spowodowane wichurą. Środki te przeznacza się na remont dachu.
 5. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 2.500 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu udostępnienia pomieszczeń użytkowych znajdujących się w internacie z przeznaczeniem na działalność poboru w celu zorganizowania obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Zwiększa się tym samym plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w internacie.
 6. Zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 174,82 zł przeznaczonych na realizację programu Leonardo Da Vinci, jako kontynuacja z roku 2006. Środki te nie zostały ujęte w planie środków, które nie wygasły z upływem roku 2006, w związku z tym zwiększają plan finansowy na rok 2007.
 7. Na wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 14.280,20 zł przeznaczonych na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos", w związku z przeniesieniem jednego wychowanka z ww.placówki do Domu Dziecka w Binowie. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków Domu Dziecka w Binowie o kwotę 14.280,20 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-04-11 10:15:42
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 10:15:42

Strona odwiedzona 1350 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.