Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/89/2007 z dnia 2007-04-27

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz.1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2006 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 2

Udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Ustawa o samorządzie powiatowym (art.12 pkt 6) oraz ustawa o finansach publicznych (art. 136 ust. 2) określiły, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym.

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów powiatu w terminie do 20 marca 2007, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu, i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gryfinie na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2007 r. po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2006 rok na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2006 r.

Pozytywne zaopiniowanie sprawozdania jest równoznaczne z wypracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2006 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2006r.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2007-04-30 12:09:32
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 12:09:32

Strona odwiedzona 960 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.