Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/91/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055), uchwala się co następuje:

§1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 499.611,68 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 30.000,00 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe -30.000,00 zł
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa -431.150,00 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -431.150,00zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 11.650,00 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.150,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące -500,00 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 9.000,00 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 4.700,00 zł
  rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3.000,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 1.700,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 5.000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852- Pomoc społeczna - 17.111,00 zł
  rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 17.111,00 zł
  dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,68 zł
  rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 0,68 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę: - 30.500,68 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 600 - Transport i łączność - 30.000,00 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe -30.000,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 500,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące -500,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,68 zł
  rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 0,68 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.962.915,97 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 600 Transport i łączność - 1.463.804,29 zł
  rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe - 1.463.804,29 zł
  dział 750 Administracja publiczna - 110.000,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - 110.000,00 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 246.675,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe -246.675,00zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 11.150,00 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.150,00 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 9.000,00 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 96.286,00 zł
  rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 20.111,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 31.700,00 zł
  rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 44.475,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30.000,00 zł
  rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 30.000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 5.000,00 zł
  dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,68 zł
  rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 0,68 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 1.493.804,97 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 600 Transport i łączność - 1.463.804,29 zł
  rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe - 1.463.804,29 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 30.000,00 zł
  rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 30.000,00 zł
  dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,68 zł
  rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 0,68 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE
  Projekt uchwały przewiduje:
 1. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków w kwocie 17.111,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiana wynika z faktu, iż od dnia 5 kwietnia 2007r. obowiązuje nowy koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" i wynosi 1.521,93 zł miesięcznie na każde dziecko - Zarządzenie Nr 16/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 marca 2007 r. Różnica pomiędzy planem wydatków wyliczonym na podstawie poprzedniego kosztu utrzymania a obecnym kosztem, wynosi 17.111,00 zł.
 2. Zwiększenie planu finansowego dochodów powiatu oraz wydatków jednostek organizacyjnych w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 20.850 zł z przeznaczeniem na realizację przez jednostki organizacyjne zadań z zakresu edukacji ekologicznej - "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych".
 3. Zmiana w planie dochodów z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 4. Zmiana planu dochodów oraz wydatków o kwotę 0,68 zł zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego związane są z zakończeniem realizacji zadania i jego rozliczeniem na podstawie Umowy Dotacji Nr 70/06/MN-PO/D z dnia 31.10.2006 r.
 5. Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 431.150,00zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 6. Zmiana planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 30.000 zł wynika z przejęcia zadań zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 7. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 44.475,00 zł, z tego 40.475,00 zł w związku z powstaniem obowiązku wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 4.000,00 zł na realizację programu "Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych".
 8. Zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego Gryfinie o kwotę 356.675,00 zł, z tego 246.675,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej i 110 000,00 zł na wydatki związane z przejęciem zadań Powiatowego Zarządu Dróg (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - 60.000,00 zł oraz Wydział Organizacji i Informacji - 50.000,00 zł).
 9. Zmiana planu wydatków o kwotę 30.000 zł związana z relokacją Domu Dziecka w Binowie zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu (zmniejszenie wydatków), z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego na remont tarasu.
 10. Zwiększenie planu wydatków o 30.000zł z przeznaczeniem na dotację dla warsztatów terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych - 5% udział własny we współfinansowaniu kosztów działalności.
 11. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału Zarządzania Drogami o 1.463.804,29 zł związane jest z przejęciem zadań zlikwidowanego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

Skarbnik Powiatu

mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-05 10:39:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:39:41

Strona odwiedzona 1163 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.