Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/96/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm.: z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od realizacji uchwały Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino, oznaczonych numerami działek 77/4, 77/6, 89/4 i 89/5 o łącznej powierzchni 5,63 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, gmina Gryfino.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2003r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Starosta Gryfiński pismem z dnia 24 lipca 2003r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o dokonanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego darowizny działek nr 77/4, 77/6, 89/4 i 89/5 o łącznej powierzchni 5,63 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, stanowiących własność Gminy Gryfino, na realizację zamierzeń związanych ze służbą zdrowia.

Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr IX/98/2003 z dnia 27.08.2003r wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie na własność Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny od Gminy Gryfino przedmiotowych nieruchomości.

Rada Miejska w Gryfinie uchwałą Nr XI/175/03 z dnia 28.08.2003r. wyraziła zgodę na przekazanie wyżej wymienionych nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego na cel publiczny, z przeznaczeniem na dokonanie relokacji jednostek znajdujących się w strefie uciążliwości Zespołu Elektrowni Dolana Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

Podjęcie powyższych uchwał było wynikiem prowadzonych rozmów z Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A w Nowym Czarnowie w sprawie relokacji jednostek powiatowych ( Dom Pomocy Społecznej i SP ZOZ Zakład Psychiatryczny, Pielęgnacyjno - Opiekuńczy) usytuowanych w strefie uciążliwości ZEDO S.A.

Zespół Elektrowni Dolna Odra w dniu 05. 09.2003r. złożył ofertę wstępną dotyczącą zakupu nieruchomości 257/9 i 257/11, na których znajdują się wyżej wymienione jednostki powiatowe, na kwotę 4 750 000,00 zł, co stanowiło niewystarczającą kwotę dla możliwości relokacji jednostek do nowych obiektów, które miałyby powstać na nieruchomościach przejętych od Gminy Gryfino. Z założeń do szczegółowego opracowania dokumentacji technicznej dot relokacji jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego wynikała kwota 17 381 300,00 zł, jako kwota niezbędna do przeprowadzenia relokacji.

W dniu 10.02.2004r. przez ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie zostało przedłożone pismo informujące o unieważnieniu oferty wstępnej oraz wstrzymaniu dotychczasowych negocjacji w sprawie nabycia działek 257/9 i 257/11, w związku z planowanymi zmianami sektora energetycznego, bezpośrednio dotyczącymi Spółki.

W dniu 20.04.2004r. Starosta Gryfiński skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pismo, informujące o podjętych działaniach w sprawie relokacji jednostek powiatowych z nieruchomości położonych na terenie strefy wokół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz o wstrzymaniu realizacji uchwały Rady Powiatu o przejęciu nieruchomości w obrębie Wełtyń II od Gminy Gryfino do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia negocjacji z ZEDO S.A. w Nowym Czarnowie.

W dniu 29.01.2007r. wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z prośbą o ostateczne określenie czy Powiat nadal jest zainteresowany pozyskaniem przedmiotowych nieruchomości na cel określony w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przejęcie wyżej wymienionych nieruchomości skutkowałoby koniecznością ich wykorzystania na cel określony w uchwale Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. tj. z przeznaczeniem na dokonanie w terminie do dnia 31.12.2008r. relokacji Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Psychiatrycznego, Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, znajdujących się w strefie ograniczonego użytkowania Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie.

Powiat Gryfiński do chwili obecnej poniósł znaczne nakłady na remonty i modernizacje obiektów użytkowanych przez ww jednostki, a ich relokacja wymagałaby nowych, wysokich nakładów finansowych. Na remonty i modernizacje zostały poniesione nakłady finansowe w kwocie:

 • dla Domu Pomocy Społecznej w latach 2000 - 2007 na kwotę 748 841,28 zł
 • dla SP ZOZ Zakładu Psychiatrycznego w latach 2003 - 2006 na kwotę 58 881,86 zł.

Ponadto w dłuższym okresie czasu planowane jest przekazanie zadań Domu Pomocy Społecznej organizacjom pozarządowym.

W dniu 30 marca 2007r. zostało skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pismo informujące, iż Zarząd Powiatu w Gryfinie postanowił odstąpić od realizacji przedmiotowej uchwały i skierować pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie projektu uchwały dotyczącej odstąpienia od realizacji uchwały wyrażającej zgodę na przejęcie wyżej wymienionych nieruchomości na własność Powiatu Gryfińskiego.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Powiatu Gryfińskiego przedmiotowych nieruchomości nieruchomości jest uzasadnione.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

mgr Rafał Wołosiak

data opublikowania: 2007-06-05 10:45:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:45:49

Strona odwiedzona 952 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.