Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/108/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz. U. 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego jest opracowana w szczegółowości nie mniejszej niż przewiduje uchwała budżetowa na dany rok i przedkładana jest w formie tabelarycznej i opisowej.

§ 2

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza obejmuje:

 1. Planowane i wykonane dochody budżetowe według źródeł ich pozyskania z wyodrębnieniem zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
 2. Planowane i wykonane wydatki budżetowe z wyodrębnieniem grup rodzajowych wyszczególnionych w uchwale budżetowej oraz w podziale na realizację zadań własnych Powiatu Gryfińskiego i zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
 3. Wykonanie planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem stanu należności oraz zobowiązań w podziale na zobowiązania wymagalne i niewymagalne,
 4. Zestawienie należności i zobowiązań jednostek organizacyjnych powiatu w podziale na należności wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne.
§3

Forma tabelaryczna informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze roku budżetowego obejmuje:

 1. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu w ujęciu liczbowym i procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu.
 2. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie dochodów budżetu Powiatu z wyodrębnieniem:
  1. dochodów budżetu Powiatu według źródeł ich powstawania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do wielkości planowanych,
  2. dochodów budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do planu,
  3. dochodów budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu,
  4. dochodów budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do wielkości planowanych.
 3. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany oraz wykonanie wydatków budżetu Powiatu z wyodrębnieniem:
  1. wydatków budżetu Powiatu według kierunków wydatkowania oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do planu,
  2. wydatków budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do wielkości planowanych,
  3. wydatków budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do planu,
  4. wydatków budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym oraz procentowym wykonaniem w stosunku do planu,
  5. wydatków budżetu Powiatu według wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne Powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyszczególnieniem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 4. Plan według uchwały budżetowej i jego zmiany po stronie przychodów oraz wydatków powiatowych funduszy celowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ujęciu liczbowym i procentowym wykonaniem budżetu w stosunku do planu.
 5. Plan przychodów i jego realizację oraz wysokość poniesionych kosztów w podziale na poszczególne kategorie kosztowe oraz wysokość należności i zobowiązań, w podziale na wymagalne i niewymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
§4

Forma opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego obejmuje przedstawienie:

 1. Planowanych i wykonanych dochodów budżetu według źródeł ich pozyskania z wyodrębnieniem na zadania własne i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach oraz zaprezentowanie przyczyn powstania ewentualnych odchyleń zrealizowanych dochodów od wielkości planowanych odpowiadających upływowi czasu.
 2. Planowanych i wykonanych wydatków budżetowych z wyodrębnieniem grup rodzajowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowanych zgodnie z upływem czasu oraz zaprezentowanie przyczyn ewentualnych odchyleń zrealizowanych wydatków od wielkości planowanych.
 3. Planowanych i wykonanych przychodów i wydatków funduszy celowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowanych zgodnie z upływem czasu.
 4. Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uwzględniającej stan należności oraz zobowiązań.
 5. Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych jednostek organizacyjnych powiatu.
§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Traci moc uchwała Nr VIII/77/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego oraz uchwała Nr XVI/182/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych organ stanowiący Powiatu jest zobowiązany określić zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z którym Zarząd Powiatu winien opracować i przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-02 15:10:19
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:10:19

Strona odwiedzona 1179 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.