Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/116/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerami działek 19/5 o pow. 0,0567 ha oraz 27/11 o pow. 0,0368 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 53159/1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVI/340/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXVI/340/2005 z dnia 17 sierpnia 2005r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości o pow. około 0,09 ha z działki oznaczonej numerem 19/3 o pow. 1,4937 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych, tj. działek nr 9/1 i 9/9, stanowiących własność Pani Marioli Chyczewskiej-Harvey.

Pani Chyczewska-Harvey na własny koszt zleciła dokonanie podziału nieruchomości. W trakcie prowadzonych prac geodezyjnych w obecności i z uzgodnieniem przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg okazało się, że teren przeznaczony do sprzedaży obejmuje nie tylko część działki 19/3, ale również część działki 27/9. Powyższe jest jednak niezgodne z treścią § 1 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, o której mowa wyżej, a w którym wskazuje się, że do sprzedaży przeznaczona jest jedynie część działki 19/3. Zgodne jest natomiast z załącznikiem graficznym do powyższej uchwały, określającym granice terenu przeznaczonego do sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy sprostować powyższą omyłkę poprzez poprawne określenie numerów nieruchomości, z których wydzielono działki przeznaczone do sprzedaży. W tym celu zasadne jest uchylenie Uchwały Nr XXVI/340/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r., o której mowa wyżej, bowiem zarówno tytuł, jak i treść niniejszej uchwały odnoszą się jedynie do działki 19/3. Jednocześnie należy podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, w treści której wymienione zostaną nowopowstałe działki nr 19/5 i 27/11, wydzielone z działek nr 19/3 i 27/9.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
mgr Rafał Wołosiak

data opublikowania: 2007-07-02 15:19:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:19:16

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.