Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/117/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271,z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 12:
 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.",
 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.",
 3. ust.4 otrzymuje brzmienie: "4. Po upływie terminu określonego w ust.3 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku przedterminowych wyborów na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.";
 1. w § 66 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
 1. Starostwo Powiatowe;
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 3. domy pomocy społecznej;
 4. domy dziecka;
 5. szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe;
 6. szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze;
 7. Powiatowy Urząd Pracy.";
 1. w Regulaminie Zarządu Powiatu w Gryfinie stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Gryfińskiego wprowadza się zmiany:
 1. w § 7 skreśla się ust.2,
 2. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: " § 10.1.Starosta, Wicestarosta oraz pozostali członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie upoważnieni uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych czynności, leżących w zakresie prawem określonych zadań Zarządu z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.",
 3. § 14 otrzymuje brzmienie: " § 14. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub upoważniony przez niego Wicestarosta.".
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Stosownie do art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 ,z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ) Rada Powiatu uchwala Statut.

Zmiany Statutu Powiatu Gryfińskiego związane są:

 • z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004 r. Nr 102, poz.1055), który wprowadził zmiany do ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn.zm), mające zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której przedmiotowa ustawa weszła w życie;
 • ze zmianami organizacyjnymi dot. zlikwidowania stanowiska Etatowego Członka Zarządu;
 • likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek

data opublikowania: 2007-07-02 15:20:50
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:20:50

Strona odwiedzona 868 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.