Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/118/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w spisie treści w Rozdziale 10 dodaje się tiret w brzmieniu: "- REFERAT INFORMATYKI";
 2. w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) komórce organizacyjnej Starostwa - rozumie się przez to wydział, biuro, referat, samodzielne stanowiska pracy;";
 3. w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) pracowniku kierującym komórką organizacyjną Starostwa - rozumie się przez to naczelników wydziałów, jak również kierowników biur, referatów, samodzielne stanowiska pracy;";
 4. w § 9 pkt 2 dodaje się lit. r w brzmieniu: "r) Referat Informatyki- "I".";
 5. w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Biurami i referatami kierują kierownicy, z zastrzeżeniem ust. 2.";
 6. w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W biurach oraz referatach, które nie są jednoosobowymi stanowiskami pracy, pracownicy nimi kierujący w uzgodnieniu ze Starostą ustalają, którzy z pozostałych pracowników pełnią te obowiązki podczas ich nieobecności.";
 7. § 13 otrzymuje brzmienie:
  "§ 13. Szczegółowe zadania dla naczelników wydziałów, zastępców naczelników wydziałów, kierowników biur oraz referatów, jednoosobowych i wieloosobowych stanowisk pracy oraz poszczególnych pracowników, zostaną określone w zakresach czynności.";
 8. w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: "13) Referacie Informatyki.";
 9. w § 17 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) Referat Informatyki w odniesieniu do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.";
 10. w § 19 ust. 3 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) Wydziału Zarządzania Drogami,";
 11. w § 21 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) Referatu Informatyki.";
 12. w § 23 dodaje się:
  a) pkt 17 w brzmieniu: "17) współdziałanie przy organizacji pobytu zaproszonych do Powiatu delegacji miast i powiatów partnerskich;",
  b) pkt 18 w brzmieniu: "18) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa;",
  c) pkt 19 w brzmieniu: "19) wspólne inicjowanie współpracy krajowej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i osobami z miast i powiatów partnerskich; ";
 13. w § 35 ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) Referat Informatyki w zakresie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.";
 14. w § 37 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Do aprobaty i podpisu Starosty zastrzega się sprawy z zakresu działania Referatu Informatyki tj.:
  a) zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.";
 15. § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zastępcy pracowników kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa (naczelników, kierowników) wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez naczelnika, kierownika wydziału, biura, referatu.";
 16. w § 49 pkt 1 dodaje się lit. x w brzmieniu: "x) zlecanie tłumaczeń pism i opracowań wpływających i wychodzących ze Starostwa.";
 17. w § 49 skreśla się:
  a) pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 7,
  b) w pkt 4 lit. b), c), d) i g),
  c) w pkt 9 lit. f);
 18. w § 50 pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu: "d) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej na rzecz sektora finansów publicznych.";
 19. w § 50 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  "5) w zakresie ewidencji mienia powiatu oraz Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
  a) prowadzenie ewidencji analitycznej (ilościowo-wartościowej) w formie ksiąg pomocniczych wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie);
  b) prowadzenie ewidencji analitycznej (ilościowo-wartościowej) środków trwałych Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.";
 20. w § 51 dodaje się:
  a) pkt 4 w brzmieniu:
  "4) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  a) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym: prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym z siedzibą na terenie Powiatu, opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszenia z siedzibą na terenie Powiatu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  b) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
  c) nadzór nad fundacjami ze względu na siedzibę fundacji.";
  b) pkt 5 w brzmieniu:
  "5) w zakresie promocji:
  a) koordynowanie działań promocyjnych w zakresie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku,
  b) organizacja (współorganizacja) imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć promocyjnych,
  c) opracowywanie merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Powiecie,
  d) utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze upominkowo-informacyjnym,
  e) udzielanie informacji o Powiecie w serwisach innych podmiotów,
  f) organizowanie na terenie Powiatu obchodów różnych rocznic historycznych.";
 21. w § 53:
  a) w pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie: "m) przyjmowanie wniosków i rejestracja dzienników budowy oraz sprzedaż dzienników budowy w celu kompleksowej obsługi inwestorów,"
  b) w pkt 1 dodaje się lit. za w brzmieniu: "za) przesyłanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości kopii decyzji o pozwoleniu na budowę;"
  c) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) uzgadnianie i opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa,"
 22. w § 55 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych uzgadnianie z Wydziałem Zarządzania Drogami projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych;";
 23. w § 56 dodaje się:
  a) pkt 14 w brzmieniu: "14) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;",
  b) pkt 15 w brzmieniu: "15) wydawanie i opiniowanie zezwoleń na wykorzystanie drogi w sposób szczególny;",
  c) pkt 16 w brzmieniu: "16) zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych;",
  d) pkt 17 w brzmieniu: "17) zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych."
 24. po § 65 dodaje się § 65a w brzmieniu:
  "§ 65a. Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:
  1) w zakresie obsługi informatycznej Starostwa i eksploatacji systemów informatycznych:
  a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów baz danych i aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania, zapewnienie ich dostępności, integralności i bezpieczeństwa,
  b) utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów sieci komputerowej),
  c) administrowanie sieciami komputerowymi w Starostwie oraz węzłem teletransmisyjnym,
  d) wnioskowanie dostawy usług teletransmisyjnych,
  e) administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa,
  f) administrowanie systemem poczty elektronicznej i pracy grupowej,
  g) administrowanie zdalnym dostępem do zasobów informatycznych,
  h) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji,
  i) określanie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów, oprogramowania i aplikacji, ich wdrażanie i dostosowywanie do wymagań i potrzeb użytkowników,
  j) prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych
  k) instalacja i obsługa oprogramowania oraz serwis sprzętu komputerowego,
  l) organizacja szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi komputerów,
  m) zarządzanie i administrowanie serwerami obsługującymi system e-Urząd,
  n) zarządzanie i administrowanie portalem wewnętrznym (intranetowym), zagwarantowanie jego pełnej funkcjonalności, integralności i bezpieczeństwa zawartych tam informacji,
  o) zarządzanie i administrowanie stroną internetową Starostwa i BIP, zagwarantowanie jego pełnej funkcjonalności, integralności i bezpieczeństwa zawartych tam informacji, w tym:
  ­ opracowywanie i bieżąca aktualizacja stron internetowych;
  ­ opracowywanie ogłoszeń dotyczących ofert Powiatu, w tym ofert inwestycyjnych w mediach, na różnych nośnikach elektronicznych, w katalogach, informatorach, wydawnictwach;
  p) konstruowanie planów wydatków na cele informatyczne i rozwoju systemów łączności z uwzględnieniem środków budżetowych i innych źródeł finansowych, bieżącego rozpoznawania rynku w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego,
  q) opracowywanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych o Powiecie w oparciu o techniki komputerowe, przygotowywanie prezentacji multimedialnej;
  r) opracowywanie ogłoszeń dotyczących ofert Powiatu, w tym ofert inwestycyjnych w mediach, na różnych nośnikach elektronicznych, w katalogach, informatorach, wydawnictwach,
  s) prowadzenie spraw dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym prowadzenie rejestru oprogramowania stosowanego w Starostwie (licencji),
  t) wdrażanie podpisu elektronicznego,
  u) prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,
  v) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  w) wdrażanie komputeryzacji i postępu technicznego w działalności Starostwa;
  2) w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych:
  a) nadzór nad bezpieczeństwem systemów komputerowych w Starostwie,
  b) bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem informacji niejawnych oraz danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,
  c) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
  ­ nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem obiektów i pomieszczeń obszaru przetwarzania danych osobowych,
  ­ zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
  ­ odpowiednie zabezpieczenie komputerów przenośnych,
  ­ nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane,
  ­ nadzór nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnieniem systemów,
  ­ nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane generowane przez system informatyczny,
  ­ nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,
  ­ nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemie informatycznym,
  ­ nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych przez pracowników Starostwa.";
  ­ rejestracja zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,
  d) nadzór nad okresowym składowaniem danych,
  e) opiniowanie konfiguracji elementów bezpieczeństwa systemu,
  f) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów informatycznych,
  g) nadzór nad zdalnym dostępem do zasobów informatycznych,
  h) bezpośredni udział w usuwaniu skutków awarii systemu informatycznego,
  i) współpraca przy opracowywaniu procedur awaryjnych,
  j) bezpośredni udział w usuwaniu skutków awarii systemu informatycznego,
  k) określenie zasad polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu i nadzór nad ich przestrzeganiem, w tym procedur awaryjnych,
  l) sporządzanie okresowych raportów o bezpieczeństwie systemów informatycznych,
  m) opracowywanie dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz ich modyfikacja w trakcie eksploatacji,
  n) opracowanie procedur bezpiecznej eksploatacji uzupełnianych w trakcie wdrażania oraz modyfikowanych w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym,
  o) rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych osobowych ze zbiorów, których administratorem jest Starosta,
  p) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wraz z nadanym identyfikatorem w systemie informatycznym,
  q) określenie uprawnień osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
  r) przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich zmianach zakresu uprawnień osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, konieczności modyfikacji lub wyrejestrowań użytkowników,
  s) wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zachowania przez nich tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp, w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków pracowniczych,
  t) udzielanie merytorycznej pomocy komórkom organizacyjnym Starostwa w sprawach określenia postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz praw osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane,
 25. schemat struktury organizacyjnej Starostwa określony w załączniku Nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Z uwagi na rozwój systemów informatycznych w tutejszym Urzędzie, planowaną modernizację aplikacji w Wydziale Finansowo-Księgowym i Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, wzrost liczby nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych proponuje się wyłączenie zadań informatycznych z Wydziału Organizacji i Informacji i utworzenie nowej komórki organizacyjnej-Referatu Informatyki. Takie rozwiązanie pozwoli na skoordynowanie pracy wszystkich informatyków zatrudnionych w Starostwie i usprawni prace służb informatycznych.

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonych licznych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Starostwa

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek

data opublikowania: 2007-07-02 15:20:50
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:20:50

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.