Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/119/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Uchwala się zasady przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunki i sposoby ich przyznawania.
 2. Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński oraz do nauczycieli emerytów i rencistów objętych pomocą socjalną przez jednostki prowadzone przez Powiat Gryfiński, zwanych dalej nauczycielami.
§ 2.
 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
 2. Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 100 zł.
 3. Maksymalna kwota pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć 500 zł.
 4. Wysokość i ilość przyznanej pomocy jest zależna od posiadanych środków.
§ 3.
Zasiłek pieniężny mogą otrzymać nauczyciele, którzy spełniają przynajmniej jeden z warunków:
 1. leczą się z powodu choroby zawodowej nauczycieli, wypadku przy pracy, przewlekłej lub innej ciężkiej choroby,
 2. są pacjentami zakładów opieki zdrowotnej, w miejscu zamieszkania lub poza nim,
 3. po leczeniu szpitalnym kontynuują leczenie w sanatorium.
§ 4.

Zasiłek pieniężny może być również przyznany na częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji. W przypadku leczenia stomatologicznego częściowe dofinansowanie dotyczy jedynie wykonywanych usług protetyki stomatologicznej.

§ 5.
 1. Z zasiłku pieniężnego uprawnieni nauczyciele mogą korzystać tylko raz w roku.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w miarę posiadanych środków, świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.
§ 6.
 1. W budżecie powiatu zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, zwane dalej środkami finansowymi, w wysokości 0,35 % rocznych środków na wynagrodzenie zasadnicze czynnych nauczycieli z roku poprzedniego.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 planowane są w rocznym planie finansowym szkoły lub placówki oświatowej i dysponuje nimi dyrektor.
 3. Określone w § 2 zasiłki pieniężne przyznaje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.
§ 7.

Środki finansowe przekazywane są do budżetów szkół i placówek, zgodnie z harmonogramem przekazywania środków na wydatki.

§ 8.
 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektor szkoły lub placówki oświatowej powołuje komisję.
 2. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jako przewodniczący,
  2. po jednym przedstawicielu nauczycielskich związków zawodowych - jako członkowie.
 3. Dodatkowo na członka komisji można powołać jednego nauczyciela czynnego.
 4. Do zadań komisji należy analizowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.
 5. Decyzje komisji są ostateczne.
 6. Wszystkie posiedzenia komisji są protokołowane i niejawne .
§ 9.
 • Nauczyciel występujący o zasiłek pieniężny składa w szkole, w której pracuje, wniosek (według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały) oraz odpowiednio:
  1. zaświadczenie lekarskie,
  2. kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
  3. skierowanie (lub jego kopia) na leczenie sanatoryjne,
  4. rachunki za poniesione koszty związane z leczeniem i rehabilitacją.
 • Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić także prawny opiekun nauczyciela, organizacja społeczna bądź związkowa. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, według kolejności ich składania. W przypadkach szczególnych, do których zalicza się leczenie onkologiczne, pobyt w szpitalu i długotrwałe leczenie poszpitalne, wnioski rozpatrywane są poza kolejnością.
 • Wnioski nie spełniające wymogów określonych uchwałą, nie będą rozpatrywane.
§ 10.
 1. Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje się w ciągu 4-ch miesięcy.
 2. Wypłaty zasiłków dokonuje jednostka, w której nauczyciel jest zatrudniony lub objęty opieką socjalną, z zastrzeżeniem, ust. 3.
 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2, wypłata następuje we wskazanej przez nauczyciela jednostce.
§ 11.

Przy rozpatrywaniu podań nauczycieli należy brać pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną i rodzinną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorującego itp.).

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwala jest niezbędna ze względu na zmianę treści art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.). Aktualne zapisy art. 72 Karty Nauczyciela nakładają na Radę Powiatu obowiązek przeznaczania, niezależnie od przysługującemu nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego - corocznie w budżetach - środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Dlatego opracowanie jednolitych zasad przyznawania tych świadczeń dla wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, należy uznać za zasadne.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-02 15:21:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:21:53

Strona odwiedzona 1912 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.