Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/123/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806) uchwala się co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 805.852,30 zł
z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
dział 750- Administracja publiczna - 657.335,30 zł
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 657.335,30 zł
dział 758 - Różne rozliczenia - 120.759,00 zł
rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 120.759,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie .- 3.500,00 zł
rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.000,00 zł
rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.500,00 zł
dział 852- Pomoc społeczna - 8.258,00 zł
rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6.258,00 zł
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 2.000,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16.000,00 zł rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 16.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.203.117,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  dział 750-Administracja publiczna - 145.500,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 145.500,00 zł
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.000,00 zł
  rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji - 4.000,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie .- 3.500,00 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 2.000,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.500,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 800.000,00 zł
  rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 800.000,00 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 8.258,00zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 6.258,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 2.000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 120.759,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 120.759,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych z tego:
  dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 5.100,00 zł
  rozdział 92695 - Pozostała działalność - 5.100,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852- Pomoc społeczna - 100.000,00zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze -100.000,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 16.000,00 zł
  rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 16.000,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 854.600,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 45.500,00 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 45.500,00 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 4.000,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 4.000,00 zł
  dział 851 - Ochrona zdrowia - 800.000,00 zł
  rozdział 85195 - Pozostała działalność - 800.000,00 zł
  dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.100,00 zł
  rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.100,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3


Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę - 457.335,30 zł
z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 457.335,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów oraz rozchodów w związku z refundacją środków finansowych zgodnie z umową pożyczki nr ZPORR 150.010422.32 na zapewnienie płynności projektu Nr ZPORR 150.010422.32 na prefinansowanie projektu pn" Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 457.335,30 zł (kwota 369.742,35 dootyczy środków finansowych uruchomionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku 2006, natomiast kwota 87.592,95 dotyczy środków finansowych uruchomionych w roku 2007).
 2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2007 roku. znak: ST5-44822-4p/2007 zgodnie z którym, zostaje zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu w Gryfinie na rok 2007 o kwotę 120.759,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z remontem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 3. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków, w związku z przekazaną darowizną przez Bank PKO BP SA w Szczecinie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu szkół Specjalnych w Gryfinie .
 4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z uzyskanym dochodem szkoły z tytułu wykonanych prac porządkowych na terenie Chojny (Porozumienie z dnia 10.10.2006 r.) w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki klasowej.
 5. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków, na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie, w wysokości 6.258,00 zł w związku z:
  • otrzymaną darowizną z Banku PKO BP SA w Szczecinie - 2.000,00zł,
  • otrzymaną darowizną od Firmy SALVE sp. z o.o. w Szczecinie-3.258,00,
  • otrzymanymi darowiznami od osób fizycznych - 300 zł,
  • wpłatą nawiązki sądowej w wysokości 700 zł, z przeznaczenie zgodnie z wolą darczyńcy.
 6. Zwiększenie planu dochodów oraz wydatków, w związku z otrzymaną z Banku PKO BP SA darowizną w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z zawartym w dniu 29 czerwca 2007 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym kwota 16.000,00 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie
 8. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł i wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 100.000,00 zł w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu z przeznaczeniem na działalność w/w Wydziału./Zgodnie z Uchwałą Nr 201/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lipca 2007 roku zostały zwiększone wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu o 100.000,00 zł w związku z powyższym następuje zwiększenie o następne 100.000,00, ponieważ wniosek Naczelnika w/w Wydziału przewidywał zwiększenie wydatków o 200.000,00 zł/
 9. Zmianę w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegającą na zwiększeniu działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75020-Starsotwa powiatowe, § 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 45.500,00 zł, natomiast zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400-Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 45.500,00 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 10. Zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z rezerwy ogólnej (zmniejszenie wydatków), w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, paragrafie 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup radaru przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie.
 11. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195- Pozostała działalność, paragrafie 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja przeznaczona dla SPZZOZ w Likwidacji) o kwotę 800.000,00zł, natomiast zwiększenie wydatków w dziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 800.000,00 zł
 12. Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852 - Pomoc Społeczna , rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 100.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przeznaczeniem na porozumienia
 13. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 9120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 5.100,00 zł, natomiast zwiększenie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
  • Ośrodek Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych "Stary Zagon" z siedzibą w Widuchowej - dotacja w wysokości 1.800,00 zł,
  • Krzywiński Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Żarczynie - dotacja w wysokości 3.300,00 zł

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-31 14:01:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:01:33

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.