Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/131/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2007r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r.nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr106 poz.668,Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800, z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398 z 2006r Nr 63, poz.440,Nr 94, poz. 651, Nr 170,poz. 1217 oraz z 2007r Nr 23, poz. 144, Nr 115, pon.791) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane w 2007 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w następujący sposób:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 100.000 zł.,
 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 50.000 zł.,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 37.721 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem WF/1045w/2007 z dnia 07 sierpnia 2007 r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2007 została zwiększona o kwotę 187.721 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) który mówi, że " Rada powiatu w formie uchwały określa zadania , na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań).

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu poszczególnymi zadaniami w roku bieżącym wnioskuję się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Zwiększone środki finansowe wnioskuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, z której ma możliwość bezpośrednio skorzystać więcej osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze)

Tabela przedstawia projekt rozdysponowania dodatkowych środków z PFRON w 2007r.

L.p. Nazwa zadania Plan finansowy (w złotych) Zwiększenie planu (w złotych) Plan po zwiększeniach (w złotych)
1. Likwidacja barier funkcjonalnych 198 285 50.000 248.285
2. Turnusy rehabilitacyjne 200.000 100.000 300.000
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 230.000 37.721 267.721
4. Ogółem 628.285 187.721 816.006

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2007-08-31 14:10:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:10:56

Strona odwiedzona 1041 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.