Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/120/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do realizacji programu "Świat do odważnych należy" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 90u ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz.1161; Nr 69, poz.624; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powiat Gryfiński przystępuje do realizacji programu "Świat do odważnych należy" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

§ 2.

Miejscem realizacji programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie im. ppor. Ryszarda Kuleszy, 74-500, ul. Żółkiewskiego 5.

§ 3.

Ustala się całkowity koszt realizacji programu na kwotę 14.632,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote zero groszy).

§ 4.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa i środków własnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 5.
 1. Powiat Gryfiński zapewnia środki własne na realizację programu w wysokości 5.128,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych zero groszy), które znajdują się w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 2. Przez środki własne Powiatu Gryfińskiego rozumie się wkład finansowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz wkład rzeczowy w wysokości 4.128,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych zero groszy)
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Celem programu ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" jest stworzenie warunków do rozwoju zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne umożliwiają rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany w szkołach i placówkach oświatowych, zaspokajają potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtują pozytywne postawy obywatelskie dzieci i młodzieży. Podstawowym założeniem programu jest dofinansowanie ze środków budżetu państwa działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Program przewiduje zaangażowanie w pomoc edukacyjną dla uczniów zarówno środków jednostek samorządu terytorialnego i środków organizacji, jak i środków pochodzących z budżetu państwa. Przez środki własne jednostki samorządu terytorialnego rozumie się nie tylko wkład finansowy, ale także wkład osobowy i wkład rzeczowy. Program adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w tym uczniów szkół artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przerwaniem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz ukończeniem edukacji na niższym poziomie edukacji, pochodzących z terenów wiejskich.

W odpowiedzi na ogłoszony w czerwcu br. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty drugi konkurs na regionalne i lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. ,,Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie programu pt. "Świat do odważnych należy", w którym jako realizator programu został wskazany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w związku z czym, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie programu konieczne jest złożenie wymaganych załączników, w tym uchwały o przystąpieniu do programu i wniesieniu wkładu własnego wskazanego we wniosku i w formach wskazanych we wniosku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2007-08-31 14:12:52
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:12:52

Strona odwiedzona 957 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.