Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/132/2007 z dnia 2007-09-25

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 872.707,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 550.000,00 zł
  rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 550.000,00 zł
  dział 750 - Administracja publiczna - 322.707,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 322.707,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 155.400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 852 - Pomoc społeczna - 155.400,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 155.400,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.283.797,92 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 75020 Administracja publiczna - 238.000,00 zł
  rozdział 75019 - Rady powiatów - 63.000,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 175.000,00 zł
  dział 758 - Różne rozliczenia - 535.018,92 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 535.018,92 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 223.579,00 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 200.000,00 zł
  rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 23.579,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 285.400,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 130.000,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 155.400,00 zł
  dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.800,00 zł
  rozdział 92195- Pozostała działalność - 1.800,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 566.490,92 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  dział 75020 Administracja publiczna - 40.200,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 40.200,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 155.400,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 155.400,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 185.511,92 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 34.899,20 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 150.612,72 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 183.579,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 183.579,00 zł
  dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 1.800,00 zł
  rozdział 92695 - Pozostała działalność - 1.800,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie dochodów o łączną kwotę 872.707,00 zł z tego:
  • z tytułu opłaty komunikacyjnej - 322.707,00 zł,
  • z tytułu sprzedaży mienia Powiatu (w związku z ogłoszonym przetargiem na dzień 25 września 2007 r.) - 550.000,00 zł.
 2. Zmniejszenie dochodów w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 376/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, w związku z którym zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 155.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.
 3. Zwiększenie wydatków o kwotę 175.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup druków i tablic komunikacyjnych - zgodnie z wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 4. Zwiększenie wydatków o kwotę 63.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75019 - Rady powiatów, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych - zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu.
 5. Zwiększenie rezerwy o łączną kwotę 535.018,92 zł w związku:
  • z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji dla Szkół Niepublicznych na 2007 rok - zmniejszenie planu finansowego w dziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 34.899,20 zł oraz zmniejszenie planu finansowego w dziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150.612,72 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  • ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej - ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 322.707,00 zł z czego 173.000,00 zł przeznacza się na zakup druków i tablic komunikacyjnych (750, 75020), 63.000,00 zł na wypłatę diet radnych (750, 75019), pozostała kwota w wysokości 84.707,00 zł zostaje przeznaczona na rezerwę,
  • ze zwrotem przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wydatku związanego z zakupem agregatu prądotwórczego w wysokości 40.200,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 40.200,00 zł
  • ze zmniejszeniem wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - 4.600,00 zł, (zwiększenie rezerwy wynika z różnicy pomiędzy zmniejszeniem wydatków w SOSW w Chojnie o kwotę 160.000,00 zł a zwiększeniem wydatków w DPS Nowe Czarnowo o 155.400,00),
  • ze sprzedażą mienia Powiatu - 220.000,00 zł (dochody ze sprzedaży wyniosą 550.000,00 z czego 130.000,00 zostaje przeznaczone na finansowanie zawartych porozumień oraz 200.0000,00 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, pozostała kwota w wysokości 220.000,00 zwiększy rezerwę).
 6. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.
 7. Zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynikających z zawartych porozumień.
 8. Zmniejszenie oraz zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 155.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (zmniejszenia wydatków dokonano stosowanie do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 376/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, w związku z którym zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 155.400,00 zł, natomiast jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 155.400,00 zł - przesunięcie środków ze SOSW w Chojnie na DPS w Nowym Czarnowie)
 9. Zwiększenie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność, § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. " Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej" poprzez zorganizowanie jarmarku ekologicznego, dla Ośrodka Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych " Stary Zagon", przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.800,00 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 - Pozostała działalność- zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 23.579,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trzyletniej Szkoły Specjalnej, Ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która istnieje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie od 1 września 2007 roku.
 11. Zmniejszenie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o łączną kwotę 183.579,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-26 11:34:45
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 11:34:45

Strona odwiedzona 998 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.