Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/136/2007 z dnia 2007-09-25

w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005 Nr 108, poz. 908, Nr 90 poz. 757, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, Nr 25 poz. 202, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 17, Nr 109 poz. 925, Nr 129 poz. 1444, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400 z 2007r. Nr 235, poz. 1701, Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99 poz. 661, Nr 123, poz. 845.) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty:
  1. za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, która spowodowana została zmianami administracyjnymi,
  2. za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, która spowodowana została zmianami administracyjnymi.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie art.79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) rada powiatu może w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osobę ubiegająca się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego - prawa jazdy - jeśli zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu spowodowana została zmianami administracyjnymi.

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia starosty o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy wynika z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. . - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).Wówczas na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą wtórnik dokumentu, o którym mowa.

Obowiązek zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym wynika z art.78 ust. 2 pkt 2 . ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

Wysokość opłaty za wydanie prawa jazdy jest określona w § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r w sprawie wysokości opłat i stawek za sprawdzenie kwalifikacji oraz wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 219, poz. 2162 ze zm.)i w chwili obecnej wynosi 70,00zł. Koszt wyprodukowania jednego blankietu prawa jazdy wynosi 46,60zł (brutto). Cena jest waloryzowana o średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wysokość opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego jest określona w § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U.Nr 230, poz. 2302 ze zm.) i w chwili obecnej wynosi dowód rejestracyjny 33,00zł znaki legalizacyjne 11,00. Koszt wyprodukowania jednego dowodu rejestracyjnego wynosi 24,91zł (brutto) znak legalizacyjny 6,39zł (brutto). Cena jest waloryzowana o średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wpływy z opłat komunikacyjnych stanowią dochód powiatu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
Kierownik Oddziału w Chojnie
mgr Aneta Płóciennik

data opublikowania: 2007-09-26 11:36:02
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 11:36:02

Strona odwiedzona 990 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.