Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/143/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Pod Dębami" realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach"

Na podstawie art.6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) i art.19 pkt. 10 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie umowy nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12.10.2007 r. zleca się zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 72 mieszkańców", Stowarzyszeniu "Pod Dębami" z siedzibą Dębce 11, 74-100 Gryfino.

§ 2

Mienie będące dotychczas w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zostanie przejęte na majątek Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Dębce 11, 74-100 Gryfino i przekazane na podstawie umowy użyczenia, Stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 3

Na realizację zadania określonego w § 1 Powiat Gryfiński przekaże Stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1 uchwały dotację w wysokości ustalonej w planie wydatków w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dany rok budżetowy.

§ 4
 1. W 2008 roku na zadanie określone w § 1 ustala się dotację w wysokości 1.329,00 zł, na jednego mieszkańca przyjętego do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r.
 2. Wysokość dotacji udzielanej Stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1 określana będzie corocznie w formie aneksu do zawartej umowy.
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich osób.

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym - do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (…),
 2. zgodnie z art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób.

Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym - organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadnia:

 1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność z zakresu pomocy społecznej,
 2. Od roku 2005 umowy w sprawie zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym mogą być zawierane na czas określony tj. na okres do pięciu lat.

W dniu 6 lipca br. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. W dniu 13 września br. Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w/w placówki.

Na podstawie zawartej umowy nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12.10.2007 r., pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" z siedzibą Dębce 11, 74-100 Gryfino o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Dębcach od dnia 1 stycznia 2008 r. prowadzony będzie przez w/w podmiot, w budynkach dotychczasowego Domu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2007-11-12 15:53:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 15:53:54

Strona odwiedzona 1058 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.