Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/146/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat - nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz § 5 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie, na okres 5 lat w użyczenie, na rzecz Stowarzyszenia "Dom z Sercem" z siedzibą przy Alei Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój nieruchomość oznaczonej nr działki 131/1 położonej w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój o powierzchni 1,39 ha, stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.

§ 2

Przekazanie nieruchomości nastąpi z dniem 01 stycznia 2008 r. na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo - odbiorczego do tej umowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym, (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.
 2. Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadnia:
  1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność z zakresu pomocy społecznej,
  2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (…) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej.
 4. Zgodnie z art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym - do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (…),
 5. W dniu 06.07.2007 r. 2007 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie m.in. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
 6. W dniu 13.09.2007 r. 2007 r. Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert.
 7. W dniu 12.10.2007 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" z siedzibą przy Alei Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój istnieje więc konieczność wyrażenia zgody na oddanie w/w podmiotowi w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2007-11-12 16:02:58
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 16:02:58

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.