Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/147/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.; Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 31 grudnia 2007 r. likwiduje się:
  1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach, 74-100 Gryfino - jako jednostkę organizacyjną Powiatu Gryfińskiego.
  2. Dalsze, nieprzerwane organizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług o określonym standardzie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zostanie zapewnione, zgodnie z umową nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12.10.2007 r., przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" z siedzibą w miejscowości Dębce 11, 74-100 Gryfino.
§ 2
 1. Zobowiązania wynikające ze stosunków pracy wobec pracowników Domu przejmie z dniem 1 stycznia 2008 r. w trybie art. 23? kodeksu pracy pracodawca, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały.
 2. Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., wynikające z likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu, stają się zobowiązaniami budżetu powiatu.
 3. Mienie będące w użytkowaniu jednostki zostanie przejęte na majątek powiatu gryfińskiego i przekazane na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, Stowarzyszeniu "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino z przeznaczeniem na realizację w drodze zlecenia, zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 72 mieszkańców"
 4. Jednostka organizacyjna powiatu - Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, przekaże w użyczenie dla Stowarzyszenia "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino uporządkowaną dokumentację niearchiwalną o długotrwałym okresie przechowywania (B-25 i B-50).
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zgodnie z art. 12 pkt 8 litera "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 2. Zgodnie z zapisem uchwały Nr 189/2007 Zarządu Powiatu z dnia 06.07.2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2008 r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym (…) Zarząd powiatu uchwałą nr 252/2007 z dnia 13.09.2007 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert i wyłonił oferenta, któremu zleci realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dębcach".
 3. Zgodnie z zapisem w umowie nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12.10.2007 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, termin realizacji zdania, o którym mowa w pkt 2 ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
 4. W związku ze zleceniem zadania - pn. ,,Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dębcach", Stowarzyszeniem "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino - istnieje konieczność likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Dębcach jako jednostki organizacyjnej powiatu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2007-11-12 16:10:46
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 16:10:46

Strona odwiedzona 1011 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.