Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/152/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego Uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wydziałem Finansowo - Księgowym kieruje Skarbnik.";
 2. w § 19 ust. 3 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w tym filia w Chojnie,";
 3. w § 19 ust. 3 pkt 3 skreśla się lit. b;
 4. § 22 otrzymuje brzmienie: "
  1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu powiatu i jednocześnie głównym księgowym Starostwa.
  2. Do obowiązków Skarbnika należy wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym:
   1. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych jednostki oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty;
   2. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
   3. odpowiedzialność za opracowania zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
   4. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, sprowadzającymi się do:
    1. zorganizowania sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów;
    2. bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości oraz sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej;
    3. nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki niebilansujące samodzielnie;
   5. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na:
    1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pieniężnymi i innymi, którymi dysponuje jednostka;
    2. zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę;
    3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
    4. zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
   6. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki samorządowej;
   7. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
    1. kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków;
    2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian;
    3. następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowania;
   8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  3. Zadania, o których mowa w ust. 2 Skarbnik wykonuje przy pomocy Wydziału Finansowo - Księgowego, którym kieruje i nad którym sprawuje bezpośredni nadzór.";
 5. w § 27 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) pozostałe poniedziałki od 16.00 do 17.00.";
 6. w § 35 ust. 2 skreśla się wyrażenie "Główny Księgowy,";
 7. w § 53 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: "8) w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:
  1. przesyłanie upomnień w sprawie wykonania obowiązku,
  2. wydawanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego,
  3. wystawianie tytułu wykonawczego,
  4. umarzanie nałożonych, a nieziszczonych lub nieściągniętych grzywien w celu przymuszenia,
  5. wydawanie postanowień w sprawie zastępczego wykonania obowiązku,
  9) w zakresie ochrony środowiska:
  1. wydawanie postanowień o konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";
 8. w załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części wykazu pod nazwą "Pomoc społeczna" pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dom Dziecka w Chojnie;";
 9. schemat struktury organizacyjnej Starostwa określony w załączniku Nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z:

 1. zamiarem powierzenia Skarbnikowi Powiatu obowiązków głównego księgowego Starostwa,
 2. koniecznością zastosowania się do zaleceń pokontrolnych z zakresu przyjmowania skarg i wniosków,
 3. potrzebą określenia dodatkowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 10:24:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 10:24:16

Strona odwiedzona 993 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.