Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/155/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218); uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1.932.511,11 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.600,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.600,00 zł
  • dział 750 - Administracja publiczna - 725.000,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 725.000,00 zł
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 1.015.524,61 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.013.297,00 zł
   • rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 2.227,61 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.482,29 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 2.482,29 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 71.000,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 25.000,00 zł
   • rozdział 85295 - Pozostała działalność - 46.000,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 110.904,21 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 110.904,21 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 400.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 400.000,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 400.000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3.044.505,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.300.000,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.300.000,00 zł
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 16.297,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 16.297,00 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 10.082,29 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 10.082,29 zł
  • dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.500.000,00 zł
   • rozdział 85111 - Ochrona zdrowia - 300.000,00 zł
   • rozdział 85195 - Pozostała działalność - 1.200.000,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 93.000,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 47.000,00 zł
   • rozdział 85295- Pozostała działalność - 46.000,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 125.126,35 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 112.578,82 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 553,00 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 11.994,53 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 11.994,53 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 11.994,53 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 11.994,53 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę - 4.500.000,00 zł
  z następującego tytułu:
  • - Kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4.500.000,00 zł
 2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę - 3.000.000,00 zł
  z następującego tytułu:
  • - Pożyczki z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4

Powstający planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego zwiększy się o kwotę 1.500.000,00 zł i wyniesie 4.090.257,65 zł, a finansowany będzie zaciągniętymi już kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 725.000,00 zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania od Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA z siedzibą w Nowym Czarnowie, z tytułu ograniczenia funkcjonalności, atrakcyjności i przydatności, a także zmniejszenia wartości nieruchomości Powiatu Gryfińskiego.
 2. Zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dla Powiatu Gryfińskiego środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.013.297,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4822-780/2007.
 3. Zwiększenie planu dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 216,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 4. Zwiększenie planu dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 337,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 337,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.000,00 zł w związku umową nr WRR/000040/OD/D zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON, dotyczącą realizacji programu "Wyrównywanie różnic między regionami".
 6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 77.868,00 zł oraz planu wydatków (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 77.868,00 zł w związku z umową nr EDP/000034/OD/D o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 7. Zwiększenie planu dochodów kwotę 34.710,82 zł oraz planu wydatków o kwotę 34.710,82 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, dodatkowych wpływów za wyżywienie pracowników, wychowanków i uczniów oraz przekazania darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów, które wynikają ze zwiększenia ilości mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju finansowanych na nowych zasadach - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
 9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.082,29 zł oraz planu wydatków o kwotę 10.082,29 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów wynikających z wpłat za najem pomieszczeń oraz wpływem środków finansowych za naukę jazdy - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 10. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
 11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części nieruchomości od Banku PKO BP SA, znajdującej się przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.
 12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 14. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 16.297,00 zł.
 15. Zwiększenie kwoty dotacji o 22.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników.
 16. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 11.994,53 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.994,53 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 17. Zwiększenie przychodów o kwotę 4.500.000,00 zł w tytułu kredytu konsolidacyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu nieotrzymania pożyczki z budżetu państwa.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 10:39:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 10:39:54

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.