Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/156/2007 z dnia 2007-12-20

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 218) w związku z art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249. poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 181, poz. 1292; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542; Nr 181, poz. 1292) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady i tryb korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński:

 1. Korzystać ze stołówek mogą uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 2. Uczniowie, o których mowa w pkt. 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki

w wysokości równej kosztowi surowców zużytych do przygotowania posiłku.

§ 2.

Dzienny koszt surowca przeznaczonego na wyżywienie wynosi odpowiednio:

 1. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 9 zł, w tym: 25% za śniadanie, 50% za obiad, 25% za kolację;
 2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - 9 zł, w tym: 25% za śniadanie, 50% za obiad, 25% za kolację;
 3. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - 8 zł, w tym: 25% za śniadanie, 50% za obiad, 25% za kolację.
§ 3.
 1. Inne osoby mogą korzystać ze stołówki pod warunkiem zrealizowania w pierwszej kolejności posiłków dla uczniów określonych w § 1 pkt 1.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpłatność za posiłek przygotowany w stołówkach szkół, w wysokościach ustalonych dla poszczególnych grup:
  1. pracownicy powiatowych szkół - 150% kosztu surowca, o którym mowa w § 2 (w tym VAT);
  2. emeryci i renciści z powiatowych szkół - 150% kosztu surowca, o którym mowa w § 2 (w tym VAT);
  3. pozostałe osoby nie wymienione w pkt 1 i 2 - 200% kosztu surowca, o którym mowa w § 2 (w tym VAT).
§ 4.

Wysokość wszystkich opłat, o których mowa w § 2 i 3 zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z zasadą:

 1. kwotę 5 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,
 2. kwotę poniżej 5 groszy zaokrągla się w dół.
§ 5.

Sposób regulowania opłat za posiłki, ustalają dyrektorzy szkół.

§ 6.
 1. Zarząd Powiatu może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w § 2:
  1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2. Zwolnienie następuje po uprzednim złożeniu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie umotywowanego wniosku, za pośrednictwem szkoły wraz z opinią szkoły.
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na skutek ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 181, poz. 1292) z dniem 1 stycznia 2008 r. zacznie działać nowy zapis - art. 67a. Nowa regulacja prawna rodzi potrzebę jej uwzględnienia w budżetach tych samorządów, które w roku 2008 zamierzają nadal prowadzić działalność w postaci stołówek szkolnych.

W ust. 1 art. 67a. ustawy dopuszczono możliwość zorganizowania w szkole stołówki uzasadniając to potrzebą wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły. Co do zasady, o prowadzeniu przez szkołę stołówki decyduje dyrektor szkoły, nie mniej jego decyzja uzależniona jest od organu prowadzącego szkołę. Do wyłącznej właściwości organu prowadzącego szkołę należy określenie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym określanie wysokości opłat za posiłek. Zasadniczą materią regulaminu są treści ogólnoorganizacyjne oraz ustalenie kategorii osób, jako konsumentów, którzy mogą korzystać ze stołówki. Do kręgu osób mogących odpłatnie korzystać z posiłków w stołówce należą przede wszystkim uczniowie szkoły, nie mniej treść przepisu ust. 3 art. 67a ustawy o systemie oświaty nie wyklucza, aby poza uczniami z posiłków (na zasadach określonych w ww. regulaminie) mogły również korzystać inne osoby np. pracownicy stołówki, pracownicy szkoły (w tym nauczyciele) oraz osoby nie będące uczniami lub pracownikami danej szkoły. Uzgodnienia stawek za posiłki dokonano wspólnie z dyrektorami szkół.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2007-12-24 13:40:50
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:40:50

Strona odwiedzona 1007 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.