Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/159/2007 z dnia 2007-12-20

w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "g" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze użyteczności publicznej pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Gryfinie.

§ 2

Podstawowym przedmiotem działalności nowoutworzonej spółki będzie świadczenie usług medycznych poprzez utworzony przez spółkę niepubliczny zakład opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89).

§ 3
 1. Kapitał zakładowy spółki wynosić będzie 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), który dzieli się na 100 równych udziałów po 2500 zł każdy.
 2. Cały kapitał zakładowy obejmie Powiat Gryfiński, opłacając go w formie pieniężnej.
§ 4

Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów, po powstaniu spółki:

 1. wpłaty na udziały mogą być dokonywane jako wkłady pieniężne lub jako wkłady niepieniężne (aporty).
 2. objęcie, nabycie i zbycie udziałów w spółce wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu w Gryfinie.
§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do utworzenia spółki, w tym czynności cywilno-prawnych.

§ 6

Koszty założenia spółki i wpłaty na kapitał zakładowy zostaną pokryte z budżetu Powiatu na 2007 rok.

§ 7

Akt założycielski winien zawierać wszystkie postanowienia niezbędne wg przepisów kodeksu spółek handlowych, a w szczególności określać, że:

 1. firmą spółki jest Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. czas trwania spółki jest nieograniczony,
 3. terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. siedzibą spółki jest miasto Gryfino,
 5. funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnić będzie Zarząd Powiatu w Gryfinie,
 6. liczba członków wynosić będzie:
  1. Rady Nadzorczej 3 osoby,
  2. Zarządu od 1 do 2 osób
   z tym, że w przypadku Zarządu dwuosobowego co najmniej jeden członek Zarządu powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza medycyny,
 7. członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników,
 8. członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza,
 9. kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej, która trwa jeden rok,
 10. przedmiotem działalności Spółki są dotychczasowe świadczenia zdrowotne prowadzone przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z możliwością rozszerzenia na inne usługi medyczne oraz gospodarowanie mieniem, zgodnie z PKD,
 11. wysokość kapitału zakładowego wynosi 250 000,00 zł i może być podwyższona w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. do kwoty 2 000 000,00 zł i nie będzie stanowiło to zmiany umowy spółki.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman Michalski

data opublikowania: 2007-12-24 13:42:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:42:33

Strona odwiedzona 1062 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.