Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/173/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218),Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

Do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, zwanych w dalszej treści uchwały "nieruchomościami" jest upoważniony Zarząd Powiatu w Gryfinie

§ 2

Nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 3

Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje według zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zgoda Rady Powiatu w Gryfinie jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 5
 1. Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat nie wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie,
 2. W przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia Zarządu Powiatu w Gryfinie co najmniej 7 dni przed planowaną czynnością,
 3. Czynności wymienione w ust. 1 przeprowadza się na zasadach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6
 1. Użyczenie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie,
 2. Użyczenie nieruchomości na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat nie wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie,
 3. Zgoda Rady Powiatu w Gryfinie jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 4. W przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 wymaga powiadomienia Zarządu Powiatu w Gryfinie co najmniej 7 dni przed planowaną czynnością.
§ 7

Minimalne stawki czynszu określi Zarząd Powiatu w Gryfinie. Określając stawki czynszu Zarząd Powiatu winien kierować się w szczególności:

 1. lokalizacją nieruchomości,
 2. rodzajem działalności, na jaką ma być przeznaczony dzierżawiony teren,
 3. przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
§ 8

Tracą moc uchwały Rady Powiatu w Gryfinie:

 1. Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r.
 2. Nr V/55/2003 z dnia 19.03.2003r.
§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r. zostały określone zasady nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Uchwałą Nr V/55/2003 z dnia 19.03.2003r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na bezprzetargowe wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na okres nie przekraczający 30 dni.

Z dniem 23 października 2007r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami między innymi w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości, znacznie ułatwiające procedury w tym zakresie.

W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmian dotyczących określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego poprzez uchylenie powyższych uchwał i wprowadzenie w ich miejsce jednej, nowej uchwały dostosowanej do aktualnie obowiązujących przepisów.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-04 09:28:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 09:28:14

Strona odwiedzona 1145 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.