Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/174/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055: Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 36, art. 43 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego oraz właściwych organów gmin, których ludności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie udziela świadczeń zdrowotnych, uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie dokonuje się następujących zmian:

 1. § 2.1.1 otrzymuje brzmienie:
  "niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zostanie zarejestrowany przez spółkę prawa handlowego utworzoną przez Powiat Gryfiński pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" - który rozpocznie działalność na bazie obiektu likwidowanego Zakładu, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisze odpowiednie umowy (na podstawie cesji) - w rodzaju leczenie szpitalne wraz z pozostałą działalnością;"
§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2007 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Zgodnie z § 2.1.1 ww. uchwały świadczenia w dotychczasowym zakresie, nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości miał zapewnić podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Na ogłoszone przez Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie trzy przetargi nieograniczone na dzierżawę z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych: nieruchomości, sprzętu medycznego, wyposażenia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie nie wpłynęła żadna oferta.

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 20 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka ta zarejestruje w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej - prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który przejmie na podstawie cesji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych dotychczas realizowanych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie powyższej uchwały wydaje się być uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2008-02-04 09:28:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 09:28:14

Strona odwiedzona 999 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.