Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/177/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 6b i art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369) w związku z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 roku, stanowiący załącznik do uchwały.
 2. 2. Regulamin był uzgadniany ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 3. 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała jest wykonaniem przepisów art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), który nakłada na organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, obowiązek określania corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4.

Dodatki do wynagrodzenia określone regulaminem obowiązującym w roku 2007 gwarantowały co najmniej średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

Wzrost kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, która będzie ustalona ustawą budżetową na rok 2008 spowoduje wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dodatki do wynagrodzenia określone niniejszym regulaminem w ujęciu procentowym w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego i średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, również w 2008 r. zagwarantują średnie wynagrodzenie nauczycieli, o którym mowa w ust.3 i 4 Karty Nauczyciela.

Projekt regulaminu był przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-04 09:41:48
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 09:41:48

Strona odwiedzona 905 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.