Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/179/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W paragrafie 2 po ust. 2 dodaje się:

3. Zawarcie umowy kredytu konsolidacyjnego nie zwalnia Zarządu Powiatu z obowiązku występowania z wnioskiem o otrzymanie pożyczki z budżetu państwa.
4. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o pożyczkę z budżetu państwa zostaną Powiatowi Gryfińskiemu przyznane środki finansowe, to o kwotę przyznanej pożyczki zostanie pomniejszona wysokość zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

§ 2

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Przystąpienie do realizacji postępowania naprawczego finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego, związanego z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w likwidacji zakładało pozyskanie pożyczki z budżetu państwa na realizację programu naprawczego.

Złożenie stosownego wniosku do Ministerstwa Finansów, z uwagi na brak zaplanowanych środków finansowych w ustawie budżetowej na rok 2007, skutkowało brakiem rozpatrzenia ze strony Ministerstwa Finansów przy jednoczesnym wskazaniu, iż w roku 2008 istnieje możliwość kolejnego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Rozpoczęte działania naprawcze i pozytywne ich efekty spowodowały, iż Powiat Gryfiński zaciągnął kredyt konsolidacyjny w wysokości do 19 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji, sfinansowanie procesu likwidacji SP ZZOZ w Gryfinie w Likwidacji oraz spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie. Działanie to przyniosło wymierne efekty zarówno w postaci różnicy pomiędzy wysokością oprocentowania kredytu a odsetek karnych od zaciągniętych zobowiązań, jak też obniżenia odsetek karnych w wyniku przeprowadzonych z wierzycielami negocjacji. Zaciągnięty na zasadach rynkowych kredyt konsolidacyjny w znacznym stopniu obciąża budżet powiatu, co wskazywała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w przedłożonej opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Gryfiński. Zauważając różnicę w oprocentowaniu pożyczki z budżetu państwa oraz kredytu konsolidacyjnego i chcąc zmniejszyć roczne obciążenie budżetu proponuje się ponowne wystąpienie z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o pożyczkę z budżetu państwa.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2008-02-04 09:55:52
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 09:55:52

Strona odwiedzona 866 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.