Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/185/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 oraz zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2008 r. wyraża się zamiar likwidacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1:

 1. Liceum Ogólnokształcącego;
 2. Liceum Profilowanego;
 3. w Zasadniczej Szkole Zawodowej - zawodów:
  1. operator maszyn leśnych,
  2. stolarz;
 4. Technikum Informatycznego - zawód: technik informatyk;
 5. Policealnej Szkoły Zawodowej - zawód: technik obsługi turystycznej.
§ 2.

Z dniem 1 września 2008 r. uczniom szkół wymienionych w § 1, w których prowadzone jest kształcenie w zlikwidowanych zawodach, zapewnia się kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

§ 3.

Rada Powiatu wyraża wolę przekazania do prowadzenia likwidowanych szkół, o których mowa w § 1, stowarzyszeniu zawiązanemu w tym celu i w tym przypadku odstąpi od realizacji treści uchwały.

§ 4.
 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. wyraża się zamiar likwidacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1:
  1. Technikum Agrobiznesu - zawód: technik agrobiznesu;
  2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego - zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego;
  3. w Zasadniczej Szkole Zawodowej - zawodów:
   1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
   2. kucharz małej gastronomii,
   3. piekarz, cukiernik;
  4. Technikum Zawodowego - zawód: technik architektury krajobrazu;
  5. Policealnej Szkoły Zawodowej - zawód: technik rolnik;
  6. szkół i zawodów zamierzanych do utworzenia w roku szkolnym 2008/2009 tj.:
   1. Technikum Rolniczego,
   2. w Zasadniczej Szkole Zawodowej - zawód: rolnik.
 2. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. wyraża się zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, ul. Techników 1.
§ 5.

Rada Powiatu odstąpi od zamiaru likwidacji szkół o których mowa w § 4 ust. 1 w przypadku zawarcia z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumienia w sprawie przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

§ 6.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

 1. zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkół rodziców uczniów oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 2. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o opinię o zamiarze likwidacji szkół oraz wyrażenie zgody na rozwiązanie zespołu.
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach od kilku lat boryka się z problemem naboru uczniów. Systematycznie maleje liczba oddziałów w Zespole (z 16 w roku szkolnym 2003/2004 do 7 w bieżącym roku). Podczas rekrutacji na rok szkolny 2007/2008 utworzono tylko dwa oddziały klas pierwszych - jedną w Technikum Informatycznym i jedną w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Porównanie liczby oddziałów i uczniów w latach szkolnych 2003/2004 - 2007/2008:

Poprzednie lata wskazują, iż szkoła ma problem z dokonaniem zaplanowanego naboru ze względu na niż demograficzny oraz na małe zainteresowanie absolwentów gimnazjów ofertą edukacyjną. Z danych demograficznych wynika, że w kolejnych latach Zespół Szkół będzie miał coraz mniej uczniów, dlatego też istnieje mniejsze prawdopodobieństwo przeprowadzenia naboru do klasy I. W bieżącym roku szkolnym w Zespole zaczęło brakować godzin dla nauczycieli na realizację podstawy programowej wyliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Mając na uwadze powyższe proponuje się likwidację z dniem 31 sierpnia 2008 r. szkół kształcących w zawodach nierolniczych. Likwidacja wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty oraz powiatowej rady zatrudnienia. Po spełnieniu wszystkich procedur prawnych kontynuacja nauki w zawodach nierolniczych może odbywać się na bazie lokalowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, organizacyjnie uczniowie likwidowanych szkół znajdą się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński (kształcenie w zawodzie technik informatyk), natomiast Liceum Ogólnokształcące i Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i zawód: technik obsługi turystycznej w Policealnej Szkole Zawodowej - zostaną zlikwidowane (szkoły nie mają uczniów).

Aktualnie trwają rozmowy w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkół i kierunków uznawanych za rolnicze. Jeżeli dojdzie do przekazania zadania Rada Powiatu odstąpi od zamiaru likwidacji pozostałych szkół.
Efektem podjętych w takim zakresie działań byłaby możliwość poprawy jakości edukacji, a w perspektywie kilku lat - zmniejszenie kosztów utrzymania ucznia.
Sprawa likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach była przedmiotem konsultacji społecznych.

OCZEKIWANE EFEKTY

I. Wydatki budżetowe w latach 2005-2007

Dane: sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, sprawozdania SIO, metryczka oświatowa dla powiatu gryfińskiego

II. Stan organizacji szkoły w roku szkolnym 2007/2008:

 1. Liczba uczniów - 180
 2. Liczba oddziałów - 7
 3. Liczba etatów pedagogicznych - 20,36
 4. Liczba etatów administracji i obsługi - 12,63

III. Przewidywane zmiany organizacyjne:

 1. Likwidacja z dniem 31 sierpnia 2008 r. Technikum Informatycznego i włączenie 104 uczniów w struktury organizacyjne ZSP Nr 1 w Chojnie - szacowana kwota zwiększenia budżetu Zespołu ok. 400.000 zł: 104 uczniów x 1,23 (suma wag przepadających na uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży) x 3.303 zł (finansowy standard A podziału subwencji na 2008 r.) x 0,9335637458 (wskaźnik korygujący Di dla powiatu gryfińskiego z 2007 r.);
 2. Przekazanie z dniem 1 stycznia 2009 r. szkół rolniczych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w chwili obecnej efekt finansowy trudny do oszacowania z uwagi na brak wiedzy o liczbie uczniów od 1 września 2008 r., strukturze kadry pedagogicznej oraz strukturze pracowników administracyjno-obsługowych.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-22 14:29:35
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 14:29:35

Strona odwiedzona 1258 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.