Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/187/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz wyrażenia woli likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 62 ust.1 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572: Nr 273, poz. 2703: Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091: Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2008 r. wyraża się zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5, złożonego z:

 1. II Liceum Profilowanego,
 2. Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego,
 3. Technikum Budowlanego - zawód: technik budownictwa,
 4. Technikum Zawodowego - zawody:
  1. technik organizacji usług gastronomicznych,
  2. technik hotelarstwa,
  3. technik informatyk,
  4. technik urządzeń sanitarnych;
 5. Zasadniczej Szkoły Zawodowej - zawody:
  1. mechanik pojazdów samochodowych,
  2. monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
  3. monter izolacji budowlanych,
  4. betoniarz-zbrojarz,
  5. murarz,
  6. stolarz,
  7. technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
  8. wielozawodowe;
 6. Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych - zawody:
  1. kucharz małej gastronomii,
  2. malarz-tapeciarz,
  3. stolarz-ślusarz,
  4. murarz.
§ 2.

Z dniem 1 września 2008 r. szkoły wchodzące dotychczas w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 zostaną włączone do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.

§ 3.

Z dniem 31 sierpnia 2008 r. wyraża się wolę likwidacji:

 1. I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego - zawód: technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3;
 2. II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.
§ 4.

Majątek szkół wchodzących dotychczas w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 stanowić będzie majątek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.

§ 5.

Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 staną się z dniem 1 września 2008 r. pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.

§ 6.

Rada Powiatu odstąpi od realizacji treści uchwały w przypadku zawarcia do dnia 15 lutego 2008 r. z Gminą Chojna porozumienia w sprawie przekazania Gminie do prowadzenia jako zadanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ul. Dworcowa 3.

§ 7.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

 1. zawiadomienia o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 rodziców uczniów oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 2. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o opinię o zamiarze likwidacji szkół oraz wyrażenie zgody na rozwiązanie zespołu.
§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest związane z realizacją działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego, ze względu na malejącą corocznie liczbę uczniów oraz wysokie koszty utrzymania placówki.
Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zmalało zainteresowanie nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i budynek nie był w pełni wykorzystywany na cele oświatowe Jest to między innymi wynikiem zmniejszającej się liczby uczniów, którzy podejmowali naukę w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego, szczególnie w szkolnictwie ogólnokształcącym.
Pomimo działań mających na celu zwiększenie rekrutacji do szkoły - udział w Targach Edukacyjnych, informacje udzielane o szkole podczas "drzwi otwartych" i w informatorze o szkołach ponadgimnazjalnych - systematycznie maleje liczba oddziałów w Zespole (z 20 w roku szkolnym 2003/2004 do 11 w bieżącym roku). W roku szkolnym 2007/2008 dokonano naboru tylko do trzech oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego.

Porównanie liczby oddziałów i uczniów w latach szkolnych 2003/2004 - 2007/2008:

Ze względu na brak zainteresowania uczniów kształceniem zarówno w I i II Liceum Profilowanym, jak i w I Technikum Zawodowym-zawód: technik ekonomista i niedokonanie naboru na rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008, a także ze względu na fakt, iż obydwa Zespoły posiadają takie same szkoły, zasadnym jest likwidacja ww. szkół z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkoły włączone do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 będą dokonywały rekrutacji zgodnie z przepisami dotyczącymi szkół, a połączenie w jeden Zespół zapewni lepsze wykorzystanie budynku przy ul. Dworcowej 3.

Biorąc pod uwagę racjonalizację kosztów utrzymania Zespołów, jak również mając na względzie poprawę warunków nauki oraz planu istniejącej sieci szkół ponadgimnazjalnych, należałoby z dniem 1 września 2008 r. połączyć obydwa Zespoły i organizacyjnie podporządkować Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. W efekcie połączenia w składzie Zespołu Szkół będą funkcjonować wszystkie dotychczasowe typy szkół, które miały nabór, w tym warsztaty szkolne. Sprawa połączenia Zespołów Szkół była przedmiotem konsultacji społecznych. Burmistrz Gminy Chojna w piśmie do Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lutego br. znak: ASiS-4317-WH-32/2008 poinformował, że Gmina nie przejmie do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

OCZEKIWANE EFEKTY

I. Wydatki budżetowe w 2007 r.

Dane: sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, sprawozdania SIO, metryczka oświatowa dla powiatu gryfińskiego

II. Stan organizacji szkół w roku szkolnym 2007/2008:

III. Przewidywane zmiany organizacyjne:

 1. Docelowo dla Zespołu Szkół 3 etaty dyrektorskie (1 dyrektor i 2 wicedyrektorów):
  1. było 59 godzin zniżki wymiaru zajęć (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej);
  2. będzie 37 godzin zniżki (-22 godz. tj. 1,22 et.) - szacowana oszczędność ok. 30.000 zł.
 2. Obniżenie zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych o ok. 5 etatów - szacowana oszczędność ok. 100.000 zł.
 3. Jeden pracodawca, jeden fundusz socjalny, lepsze wykorzystanie pracowników, poprawa bazy lokalowej - skutki ekonomiczne w chwili obecnej trudne do oszacowania.
 4. Przyjęcie w roku szkolnym 2008/2009 104 uczniów (ze zlikwidowanego Technikum Informatycznego w Mieszkowicach) - szacowane dofinansowanie budżetu Zespołu Szkół ok. 400.000 zł.
 5. Utworzenie nowych kierunków/profili - skutki finansowe możliwe do oszacowania po dokonaniu naboru.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-22 14:32:04
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 14:32:04

Strona odwiedzona 1314 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.