Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/191/2008 z dnia 2008-03-06

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/126/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 • § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych lub w przypadku przebudowy bądź zmiany trasy przebiegu drogi, na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego."
§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXV/444/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Uchwałą nr X/126/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek 45/1 (ul. Targowa) i 174 (ul. Słowiańska), z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - utrzymywanie dróg publicznych.

Uchwałą nr XVI/135/07 z dnia 29 listopada 2007r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, prawa własności powyższych nieruchomości gruntowych stanowiących drogi. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują w części likwidację ulicy Targowej w jej obecnych granicach, poprzez przeznaczenie jej fragmentu na cele komercyjne, a w części pozostawiają funkcję ulicy lokalnej i drogi publicznej oraz przeznaczenie części ulicy Słowiańskiej na cele komercyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest wprowadzenie do powyższej uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmiany polegającej na doprecyzowaniu celu, na który nieruchomości zostaną darowane poprzez dodanie zapisu, że w przypadku przebudowy lub zmiany trasy przebiegu drogi, darowane nieruchomości winny zostać wykorzystane na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powyższe jest zgodne z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Jednocześnie, ze względu na nowe ustalenia dotyczące przekazania - przejęcia dróg publicznych pomiędzy Powiatem Gryfińskim i Gminą Gryfino, zasadne jest uchylenie uchwały nr XXXV/444/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego i podjęcie nowej uchwały.

data opublikowania: 2008-03-10 09:39:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 09:39:41

Strona odwiedzona 905 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.