Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/205/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 79 ust. 6 i art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:

 1. dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów osób w rodzinie określoną zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 2. dochodzie dziecka - oznacza to dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;
 3. kryterium dochodowym - oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 4. średni miesięczny koszt utrzymania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej - oznacza kwotę rocznych kosztów działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w placówce, ustalony przez Starostę Gryfińskiego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 2

Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym także rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem oraz opiekunów prawnych, kuratorów oraz osobę pełnoletnią lub jej rodziców w przypadku, gdy dysponują dochodem dziecka.

§ 3

Na wniosek rodziców lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną, po rozpoznaniu sprawy, starosta może wydać decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej na okres nie dłuższy niż rok.

§ 4

Zwalnia się całkowicie, z obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodziców:

 1. nie posiadających żadnego źródła dochodu,
 2. utrzymujących się wyłącznie z pomocy uzyskiwanej od członków rodziny, innych osób, z którymi zamieszkują lub ze świadczeń pomocy społecznej,
 3. samotnie wychowujących dzieci i utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń alimentacyjnych oraz pomocy społecznej,
 4. samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej ", o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w § 1,
 5. stanowiących rodzinę, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w § 1,
 6. niepełnosprawnych, których dochód nie przekracza lub jest równy 200% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy wymienionej w § 1,
 7. których miejsce pobytu nie jest znane,
 8. odbywających karę pozbawienia wolności i nie posiadających żadnego dochodu,
 9. niepełnoletnich.
§ 5

Zwalnia się częściowo z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej rodziców, wg wzoru

100 - [(x - 1) : 0,7]2

gdzie x oznacza dochód rodziny podzielony przez kryterium dochodowe.

Jeżeli w przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynika odpłatność poniżej 1%, to ustala się ją w wysokości 1% miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce.

Jeżeli w przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej wynika odpłatność poniżej 5%, to ustala się ją w wysokości 5 % kwoty miesięcznej pomocy przysługującej rodzinie zastępczej.

§ 6

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XVI/173/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 7

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XV/177/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W myśl ustawy o pomocy społecznej, rada powiatu określa w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, opłatę wnoszą rodzice. Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Opłatę ustala w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed skierowaniem do placówki.

W obu przypadkach starosta może częściowo lub całkowicie zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby. Starosta, ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

Na wniosek radnego dr inż. Jana Gładkowa, do ustalania procentowej wysokości zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinie zastępczej, zastosowano prosty wzór matematyczny zamiast tradycyjnego systemu skokowego:

100 - [( x - 1) : 0,7]2

x - krotność dochodu wynikająca z podzielenia dochodu rodziny przez kryterium dochodowe tej rodziny.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka

data opublikowania: 2008-06-02 12:57:45
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 12:57:45

Strona odwiedzona 1238 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.