Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/206/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku -Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt. 4 i art. 80 ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przekształca się z dniem 01.07.2008r. Dom Dziecka w Chojnie i Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą z siedzibą w Chojnie, przy ul. Podmurze 4.
 2. Pracownicy Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju stają się pracownikami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 3. Majątek Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju staje się majątkiem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 4. Zobowiązania i płatności Domów Dziecka w Chojnie i Trzcińsku-Zdroju stają się zobowiązaniami i płatnościami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
§ 2

Statut Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2008r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o określonych standardach, jak również obowiązkiem udzielenia wsparcia w integracji ze środowiskiem osób usamodzielnianych, przekształca się z dniem 01.07.2008r. Dom Dziecka w Chojnie i Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4.

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Zgodnie z art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży. Do zadań własnych powiatu należy również pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. W oparciu o art. 80 ust. 2 i ust. 10 w/w ustawy całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach dochodzenia do standardów mogą przekształcać się w placówki wielofunkcyjne łączące różne typy placówek.

Art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi, że "jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 12:57:45
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 12:57:45

Strona odwiedzona 924 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.