Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/207/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej nr działki 209/7 o pow.198m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2, miasta Trzcińsko-Zdrój przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 2

Traci moc uchwała nr IX/114/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanych przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński aktem notarialnym Rep. A nr 1334/2000 z dnia 10.03.2000r. darował Gminie Trzcińsko-Zdrój nieruchomości oznaczone numerami działek 209/7 i 63 położone w obrębie 2, miasta Trzcińsko - Zdrój z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Nieruchomość oznaczoną nr działki 63 Gmina wydzierżawiła dla Spółki Partnerskiej Lekarzy w Trzcińsku-Zdroju Kruszewska - Marchlik, z przeznaczeniem na prowadzenie i organizowanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami i na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. Natomiast nieruchomość oznaczoną nr działki 209/7 wykorzystała w sposób odmienny od określonego w umowie darowizny tj. oddała ją w dzierżawę z przeznaczeniem pod działalność restauracyjną, małą gastronomię, hotelarstwo.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 28.06.2007r. podjęła uchwałę Nr IX/114/2007 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej nr działki 209/7.

Pismem z dnia 12 lipca 2007r. Burmistrz Trzcińska-Zdroju zaproponował uregulowanie stanu prawnego w/w nieruchomości poprzez zawarcie porozumienia w sprawie odstąpienia przez Powiat od odwołania darowizny w zamian za gotowość Gminy we współfinansowaniu zadań mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych na kwotę ok. 80 000,00zł

W celu ustalenia aktualnej wartości darowanej nieruchomości została zlecona jej wycena. Wartość rynkowa nieruchomości została określona według stanu na dzień dokonania darowizny oraz cen obowiązujących w dniu jej zwrotu na kwotę 104 600,00zł.

W celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych ze stanem dotyczącym odwołania darowizny w dniu 19.03.2008r. została zawarta ugoda pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie odstąpienia przez Powiat od odwołania darowizny działki oznaczonej nr 209/7, położonej w obrębie 2, miasta Trzcińsko-Zdrój, w zamian za przekazanie środków finansowych mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych pozamiejskich w wysokości 104 600,00zł, w terminie do dnia 30 czerwca 2008r.

Zapis pkt 4 ugody stanowi, że wejdzie ona w życie po podjęciu przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej nr działki 209/7.

Stosownie do art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy - za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

data opublikowania: 2008-06-02 13:04:47
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 13:04:47

Strona odwiedzona 999 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.