Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/218/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218) oraz na podstawie art. 36, art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 4b i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z zm.: Dz.U. z 2006: Nr 143 poz.1032, Nr 191 poz. 1410; Dz.U. z 2007 r.: Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290), Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1
 1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39 - zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 10242, zwany dalej "Zakładem".
 2. Otwarcie likwidacji Zakładu ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 2
 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu w dotychczasowym zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczenia te zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital im. Jana Pawła II" z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, dla którego organem założycielskim jest utworzona przez Powiat Gryfiński Spółka "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS 304531.
 2. Do czasu przejęcia zadań Zakładu przez podmiot wskazany w §2.1 zapewnia się nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w dotychczasowy sposób i w niezmienionej formie bez ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w Likwidacji.
§ 3

Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Materialne i niematerialne składniki majątku w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych zostaną przekazane na podstawie odrębnych umów Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. Pozostałe składniki majątku stają się mieniem Powiatu Gryfińskiego.

§ 5
 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie powoła likwidatora Zakładu.
 2. Do zadań likwidatora należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
  2. sporządzenie bilansu na dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,
  3. uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zakładu,
  4. zawieranie i rozwiązywanie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
  5. zakończenie prowadzenia działalności medycznej,
  6. podejmowanie działań związanych z zaspokojeniem wierzycieli Zakładu,
  7. spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów.
§ 6
 1. Termin zakończenia działalności medycznej Zakładu ustala się na dzień przekazania umową cesji kontraktu na świadczenie usług medycznych zawartego przez Zakład z Narodowym Funduszem Zdrowia i za jego zgodą, podmiotowi wskazanemu w § 2.1, nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
 2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31 marca 2009 r.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie kontynuując działania restrukturyzacyjne wynikające z Programu Restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie wprowadzonego mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684), zaopiniowanego pozytywnie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Radę Powiatu w Gryfinie oraz Radę Społeczną przy SPZOZ Szpital Powiaty w Gryfinie, a także uchwał w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego oraz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przedkłada uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.

Dotychczas Rada Powiatu w Gryfinie realizując proces przekształceń oraz przedsięwzięć naprawczych w zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim w dniu 5 kwietnia 2007 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Następnie Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 20 grudnia 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta zarejestrowała w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej - prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital im. Jana Pawła II", który przejmie na podstawie cesji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych dotychczas realizowanych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.

Likwidacja tych dwóch zakładów i przejęcie świadczeń przez NZOZ "Szpital im. Jana Pawła II" pozwoli w części na zrealizowanie założeń programu restrukturyzacyjnego w sferze restrukturyzacji działalności operacyjnej, finansowej i majątkowej. Proces przekształceń Zakładów i przejęcie działalności przez NZOZ "Szpital im. Jana Pawła II" przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim oczekiwaną korzyścią z ustabilizowania sytuacji ekonomicznej będzie poprawa warunków pracy i uzyskanie możliwości pozyskania kapitału na rozwój.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie powyższej uchwały wydaje się być uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2008-07-04 11:45:08
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 11:45:08

Strona odwiedzona 862 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.