Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/223/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Na podstawie art. 407, art. 401 ust.1, ust.14 art. 402 ust. 4 i ust.6, art. 403, art.404, art.405 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) i art. 4 ust.1 pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

W § 12 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:
"3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może rozpatrzyć wniosek o dofinansowanie zadania określonego w §5 dotyczącego nieruchomości stanowiących własność powiatu gryfińskiego, który został złożony po terminie wskazanym w ust.1 i wprowadzić zadanie do zestawienia oraz planu wydatków PFOŚiGW.
4. Przez "uzasadniony przypadek" należy rozumieć:

 1. pilną potrzebę realizacji zadania (awaria, nadzwyczajne zagrożenia, inne przypadki losowe);
 2. wystąpienie klęski żywiołowej."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiana obowiązujących "Zasad i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW w Gryfinie" w w/w paragrafach dotyczy przypadku stwierdzenia wolnych środków finansowych na rachunku funduszu i możliwości ich wykorzystania na zadania, których nie można było przewidzieć w terminie określonym w "Zasadach".

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

data opublikowania: 2008-07-04 12:31:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 12:31:53

Strona odwiedzona 985 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.