Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/224/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 618 528,59 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 104 600,00 zł
  • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 104 600,00 zł
 • dział 758-Różne rozliczenia - 587 673,00 zł
  • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 580 618,00 zł
  • rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 7 055,00 zł
 • dział 801-Oświata i wychowanie - 16 600,00 zł
  • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 000,00 zł
  • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 14 600,00 zł
 • dział 852-Pomoc społeczna - 6 000,00 zł
  • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3 000,00 zł
  • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 3 000,00 zł
 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -751 483,19 zł
  • rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 6 800,00 zł
  • rozdział 85395-Pozostała działalność - 744 683,19 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
 • dział 600-Transport i łączność - 152 172,40 zł
  • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 152 172,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 137 467,91 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 394 951,08 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 394 951,08 zł
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 30 000,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30 000,00 zł
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7 400,00 zł
   • rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 6 000,00 zł
   • rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 1 400,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 345 073,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 345 073,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie -417 197,24 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 000,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące -353 535,01 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 47 662,23 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 14 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 6 000,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 3 000,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 782 674,19 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 782 674,19 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 000,00 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 600-Transport i łączność - 152 172,40 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 152 172,40 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 518 939,32 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 400,00 zł
   • rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 1 400,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 6 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 6 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 473 548,32 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 417 528,38 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 56 019,94 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 37 991,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 37 991,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12.02.2008 r., zgodnie z którym Powiatowi Gryfińskiemu została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 580 618,00 zł i część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 7 055,00 zł.
 2. Uchwałami Nr 389/2008,390/2008,391/2008,392/2008 Zarządu Powiatu z dnia 04.06.2008 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r., zgodnie z którymi zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 22 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie -14 000,00 zł, na realizację zadania "Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły",
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie -2 000,00 zł, na realizację zadania "Królestwo zielonej polany",
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie -3 000,00 zł, na realizację zadania "Nasza Ziemia-Nasz Dom",
  • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju -3 000,00 zł, na realizację zadania "Ekologia Blisko Nas".
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 600,00 zł (sprzedaż samochodu osobowego Skoda Felicja).
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 6 800,00 zł (§ 0920-Pozostałe odsetki).
 5. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 290 351,08 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wydziału.
 6. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 345 073,00 zł z następujących tytułów:
  1. sprzedaż samochodu osobowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
  2. odsetki wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
  3. subwencja oświatowa, przeznaczona na korektę planów finansowych jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego po analizie półrocznego wykonania oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.
 7. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji o kwotę 1 400,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe (mapy sztabowe zostaną zakupione przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie w użyczenie).
 8. Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Banie a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 34 672,40 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica- gr. powiatu, odc.: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie.
 9. Ugodą zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 104 600,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 104 600,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg pozamiejskich znajdujących się na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 10. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 65 583,19 zł, w związku z realizacją projektu systemowego pt. "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych", w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL.
 11. Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Cedynia a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu drogi Nr 1392Z Piasek-Łukowice, odc. Czachów- Łukowice.
 12. Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Widuchowa a Powiatem Gryfińskim, zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę 52 500,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu drogi Nr 1384Z Kłodowo-Warnice, odc. Przejście przez m. Żelechowo oraz wykonanie barier ochronnych na przejeździe w Pacholętach.
 13. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 37 991,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 37 991,00 zł, ponieważ w związku z umową ramową nr: UDA-POKL.07.01.02-32-012/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zachodzi potrzeba przeniesienia 10% środków PCPR jako wkład własny na wyodrębniony paragraf służący do realizacji projektu.
 14. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kategoriach: za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2007/2008.
 15. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wydziału.
 16. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 415 528,38 zł i rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 56 019,94 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 353 535,01 zł i rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 47 662,23 zł. Kwoty zwiększeń stanowią dotację dla Gminy Gryfino w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym przekazania z dniem 1 września 2008 r. zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie. Kwota zmniejszeń i ustalona wysokość dotacji uwzględnia wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc wrzesień 2008 r. zgodnie z § 2 pkt. 2 i 3 Porozumienia z dnia 29 lutego 2008 r.
 17. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 679 100,00 zł w związku z realizacją projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację", w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach, poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 18. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75405-Komendy Powiatowe Policji o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wideorejestratora, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tę kwotę w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-04 12:31:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 12:31:53

Strona odwiedzona 865 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.